Vier generaties Eijgenraam in Vlaardingen, vanaf het begin van de 19e tot aan het begin van de 20e eeuw

De familie Eijgenraam in Vlaardingen

Inleiding

In het begin van de 80-er jaren heb ik het nodige onderzoek gedaan naar de familie Eijgenraam in Vlaardingen. Enerzijds had ik interesse om meer te weten van de familie in deze stad, anderzijds waren de lijnen heel kort doordat ik goede ingangen had op het gemeentearchief in Vlaardingen en ik redelijk inzicht heb – ik werkte als documentair informatieverzorger, zeg maar moderne archivaris, op het stadhuis in Vlaardingen - in archiefdocumenten die voorhanden zouden kunnen zijn.

Ergens rond 1988 heb ik de “boel de boel” gelaten en heb niets meer aan het onderzoek gedaan. Altijd waren er wel momenten dat ik het een en ander zou willen uitwerken, maar de tijd en ook wel de zin ontbraken om dit werkelijk op te pakken. Altijd wel dacht ik aan de mogelijkheid om bij mijn pensioen hier nog eens een verhaal van te maken. Toch heb ik besloten om de archiefdoos met gegevens te voorschijn te halen en om een ordening hierin aan te brengen en de resultaten niet voor mij zelf te bewaren, maar om eventueel te delen met anderen.

O ja, mijn naam is Theo van Everdingen, mijn moeder heette Teuni van Everdingen-Eigenraam en mijn grootvader Teunis Eigenraam (de haringschipper). Jullie kunnen tevens zien dat de naam van mijn moeder en van mijn opa met Ei was geschreven, in plaats van Eij. Er heeft voor 1900 een verschrijving plaatsgevonden in de akten van de burgerlijke stand waardoor naaste familieleden plotseling niet meer dezelfde achternaam hebben gekregen! In onderstaand verhaal van de 4 generaties Eijgenraam in Vlaardingen heb ik er voor gekozen om alleen Eij te gebruiken.

Haringlogger de Voorlichter, van schipper Teunis Eijgenraam(1891).  Teunis won in mei 1937 de Haringrace, door als eerste schipper van Nederland de

Haringlogger "de Voorlichter" van schipper Teunis Eijgenraam (1891). Teunis won in mei 1937 de Haringrace, door als eerste schipper de "Hollandse Nieuwe" haring aan te voeren in Vlaardingen

Het verhaal

Hoe Ary Eijgenraam met zijn vrouw Petronella Overvoorde en de kinderen Ingetje, Wilhelmijntje, Hendrik, Cornelis en Pieter ooit naar Vlaardingen zijn gekomen blijft gissen, maar de kans is groot dat ze met de trekschuit vanuit Delft, via Schipluiden naar Vlaardingen zijn gereisd. Het was het transportmiddel in een tijd, we spreken over 1805, waar nog geen sprake was van andere vervoermiddelen. Het alternatief kan het paard en wagen zijn geweest, maar omdat de gehele familie, met huisraad en waarschijnlijk tuinderbenodigdheden, hier naar toe kwam, gaan we uit van de trekschuit. Deze trekschuit voer vanuit Delft, via de Vlaardingse Vaart, Biersloot (huidige Gedempte Biersloot) en Veerplein naar de Waalstraat. Daar was het eindpunt van de trekschuit.

De akte van indemniteit van februari 1805 bevat de volgende tekst:

ProDeo

Het Gemeente Bestuur van Rijswijk declareert mits deeze ten behoeve van het Armbestuur van Vlaardingen, dat wanneer de kinderen van Arij Eijgenraam enPetroonella Overvoorde met naamen Ingetje oud 10 jaaren Willemina oud 9 jaaren Hendrik oud 7 jaaren en Cornelis Eijgenraam oud 5 jaaren vandaar weeder alhier wilden koomen woonen, hetzelve …. vier kinderen ten allentijde weeder als ingeseetenen zal erkennen niettegenstaande Jaar en dag onder Vlaardingen voornt hadden gewoond.Waaromme hetzelve acte heeft uitgegeeven omme te strecken naar behooren.

Rijswijk den 18 February 1805 Ter ordonnantie van het Gemeente bestuur voor…. J.P.IJ. Diest Secretaris

Kort na hun komst in mei 1805 in Vlaardingen, vestigen zij zich in een woning die korte tijd later door hen wordt aangekocht van Lambregt van Berkel (Maasland). We lezen hierover in de akte het volgende:

“Een thuijn of warmoeziersland met een huijzinge cum annexis daar op staande groot of verongeldende voor eene morgen en twee honderd roeden gelegen en staande onder de jurisdictie dezer stad, belend ten oosten de heer Frans van Leeuwen, ten westen Andries Moerman, ten zuiden Arij Hoogendijk en ten noorden de heer Jan de Willigen…………..” “……….. dezer stad gepasseerd te samen alzoo uitmakende de gehele koopschat ten somma van twee duijzend en zeven honderd guldens, den kooper dier halven ten vollen quiteerde bij deezen”

(bovengenoemde “huijzinge” bevindt zich op een perceel grond tussen de huidige Markgraaflaan, Henriette Roland Holststraat, Brederostraat en de Vondelstraat. De ingang van de tuinderij is ongeveer ter plaatse van de huidige steeg tussen de Markgraaflaan 110 en 112, tegenover het witte huis nr. 20).

Niet allen de akte van aankoop wordt deze dag opgemaakt, maar ook wordt er een geldlening gesloten met bovengenoemde Lambregt van Berkel.

“…. Schuldig te weezen …… eene somma van twee duijzend guldens van twintig stuijvers ………………”.

Hieruit kan worden afgeleid dat er 700 gulden eigen geld wordt ingebracht. Dat laatste is op zich vreemd te noemen. Bij hun komst naar Vlaardingen wordt een “pro deo- akte” opgemaakt, waarschijnlijk vanwege het ontbreken van de benodigde gelden en enkele maanden later wordt een perceel grond gekocht, waarbij niet de gehele som wordt geleend.

In het bevolkingsregister van 1812 (Franse tijd), lezen we het volgende:
“wijk L, des maison 63
5081 Ary Eigenraam (geschreven met ei in plaats van eij!), 47 jaar, gardenier, Maasland (lieu de Naisfance), 1804 (entre dans le ville)”
5082 Petronella Overvoorde, 42 jaar, Vrijenban (gehucht bij Delft)
5083 Hendrik Eigenraam, 13 jaar, Vrijenban
5084 Cornelis Eigenraam, 11 jaar, Rijswijk
5085 Pieter Eigenraam, 5 jaar, Vlaardingen (de eerste Eigenraam die in Vlaardingen is geboren)”

Op het moment dat deze registratie in het bevolkingsregister plaatsvindt, zijn er reeds drie van hun kinderen overleden, Pieter voor 1806, Wilhelmijntje in 1806 en Ingetje in 1808. Overigens klopt de datum van binnenkomst in Vlaardingen (entre dans le ville 1804) niet, in bovengenoemde akte van indemniteit wordt van 1805 gesproken.

In 1813 overlijdt ook hun zoon Cornelis.

Ook in 1816 lezen we in het bevolkingsregister dat ze nog steeds in hetzelfde huis L63 wonen.

In het boek van de Nationale Militie van 28 april 1817 lezen dat Hendrik Eijgenraam (1798) is gekeurd voor de militaire dienst. Zijn lengte bedraagt, 5 voet, 3 duim en 3 streek *ca. 1,..m?). Hij is tuinier van beroep en er staat over zijn gezondheid dat hij een borstkwaal heeft en eene stijve knie.

Of dit laatste een probeersel is om onder de dienstplicht uit te komen weten we niet, wel dat er staat dat hij later toch wordt gedesigneerd (= aangewezen).

In 1819 komen we de naam van Hendrik Eijgenraam tegen als hij wordt aangenomen als lidmaat van de Nederduits Hervormde Kerk in Vlaardingen.

Hendrik Eijgenraam trouwt in 1824 met zijn nicht Hendrika Eijgenraam uit Maassluis.

In 1826 overlijdt Ary Eijgenraam en blijft zijn vrouw, Petronella Overvoorde, en een aantal kinderen achter.

In 1830, bij de Volkstelling van dat jaar, wordt er een straatnaam toegevoegd aan hetzelfde huis, te weten “Groenewegt (wijk L), 63 Overvoorde Petronella, 60 jaar, weduwe
Hendrik Eigenraam, 31 jaar, Vrijenban van Delft, weduwnaar, tuinder
Pieter Eigenraam, 23 jaar, Vlaardingen, tuinder
Alida Eigenraam (foutieve vermelding in register: dit moet Arij zijn), 4 jaar, Vlaardingen
Cornelia van Gent, 30 jaar, Rijswijk, dienstbode”
Als geloof staat vermeld dat alle 5 mensen protestanten zijn.

Hendrika Eigenraam, de vrouw van Hendrik, is een jaar voor de Volkstelling, in 1829, gestorven, evenals 2 van hun kinderen (Arendje en nogmaals een Arendje). Er leven op het moment van de Volkstelling 3 generaties in het huis t.w. Petronella Overvoorde, haar zonen Hendrik en Pieter Eijgenraam en kleinzoon Arij Eijgenraam.

Het trouwen met naamgenoten, familieleden, kwam waarschijnlijk zeer regelmatig voor. Ook de broer van Hendrik, Pieter Eijgenraam trouwt met een Eijgenraam (achternicht) uit Maassluis. Ook in latere jaren, rond de eeuwwisseling, komt dit voor. Naast liefde kan het zijn dat dit wordt gedaan om de eigendommen binnen families te houden.

Na het overlijden in 1835 van Petronella Overvoorde, erft in 1838 Hendrik Eijgenraam deze gronden met woning.

In een onderhandse akte van 1838 lezen we het volgende over het betrekkelijk Onroerend Goed tusschen Hendrik en Pieter Eijgenraam.

Wij ondergeteekenden Hendrik Eijgenraam, tuinier oud veertig jaren, wonende in deze stad, wijk L. no. 63 en Pieter Eijgenraam, oud twee en dertig jaren insgelijks tuinier wonende in deze stad.

Beiden eenige wettige kinderen en meerderjarige zoons van wijlen Arij Eijgenraam, in leven tuinier overleden in deze stad in den jare achttienhonderd zes en twintig, en van Petronella Overvoorde, mede overleden alhier in den jare achttienhonderd zes en dertig, en in betrekking als eenige wettige erfgenamen van het navermelde onroerend goed aan hun nagelaten door wijlen voornoemde hunner ouders.

Verklaren en erkennen tezamen overeengekomen te zijn, en gecontracteerd te hebben in manier als volgt te weten:
Vermits bij overlijden van evengemelde derzelve ouders tot hunne nalatenschap in wettig verkregen eigendom was behoorende een Huis en verder getimmerten met Erf, Tuin, Bosch, en Boomgaard, volgens den kadastralen legger der Gemeente Vlaardingen in sectie A, genommerd van achthonderd twee en veertig tot en met no. achthonderd drie en vijftig, en voorts weder achthonderd een, twee en drie en zestig, groot te samen een bunder, twintig roeden en vier en zestig ellen, alles staande en gelegen in den Aalkeetbuitenpolder onder deze stad, thans belend voor zooveel ons bekend is, ten oosten Huibregt de Ronde. Ten noorden Jan de Willigen, ten zuiden Arij Hoogendijk en westen Dirk Moerman, en welk omschreven huisen grond aan wijlen die ouders is opgekomen bij acte van transport, op den Elfden der maand november des jaars achttienhonderd vijf voor schout en schepenen dezer stad gepaseerd en, welke authentieke acte te vinden is in het minutenboek van Transporten en hypotheken dezer stad deel A 20, Folio 259 verso.

Fragment stamboom Eijgenraam, Vlaardingen (klik op de afbeelding voor een vergroting)

Fragment stamboom Eijgenraam, Vlaardingen (klik op de afbeelding voor een vergroting)

Zoo, verklaard Pieter Eijgenraam bij dezen op heden onwederroepelijk deszelfs een half aandeel in het daareven omschreven onroerend goed te hebben afgestaan en mitsdien in vollen vrijen eigendom als nu geheel over te dragen aan genoemden zijnen broeder Hendrik Eijgenraam die hetzelve mede op heden bij deze verklaart voor de wederhelft en alzoo nu inderzelfe geheel te aanvaarden met alle kosten, lasten, risico en verantwoordelijkheid aan welke het nu getransporteerde …… is, of worden kan En is de verkoop of overdragt van de helft in meergenoemde onroerend goed tusschen hun broeders geschied op dezen conditiën te weten. 1e dat een op gezegd onroerend goed gevestigde hypotheek ten behoeven van Pieter van Berkel, bouwman in Vlaardinger-Ambacht, groot vijftienhonderd gulden, met de schuldige renten tot heden geheel en al blijft voor rekening van den tegenwoordigen eigenaar Hendrik Eijgenraam die dan ook aanneemt en zich verbind dat zelve hypotheek te zullen aflossen op tijd en wijze als daarbij vermeld is.
2e dat alle schulder van reperatien, belastingen etc. betrekkelijk datzelve goed alsmede de kosten dezer acte, goed blijven voor rekening van hem Hendrik Eijgenraam, die bij deze aanneemt en zich verbind dezelve te zullen aanzuiveren en betalen allen buiten eenige verdere aanspraak op Pieter Eijgenraam.
3e Dat Hendrik Eijgenraam voor het aanvaarden in eigendom van de helft in het meermalen genoemde hierboven omschreven onroerend goed van Pieter Eijgenraam dadelijk in contant geld zal voldoen en betalen eene kapitale somme van zevenhonderd guldens eens af, zonder meer waarvoor Hendrik Eijgenraam het aldus aan hem gedeforeerde, dadelijk geheel in eigendom vermag aanvaarden en gebruiken naar verkiezing – cederende de verkoper Pieter Eijgenraam ten behoeve van den koper Hendrik Eijgenraam, deszelfs …….., erven, regt, of mogt verkrijgenden alle regten, actien, en aanspraken als het dato dezes aan hem hebben gecompeteerd alles met en onder belofte van hetzelve altoos te zullen vrijen en waren volgens de wet zonder reserve uitvlucht of herzekering, kiezende beiden ter zake voorschreven domiciliën ten huize van den tijdelijke deurwaarder van het kantongerecht, alhier.
Verders verklaard en erkend de verkooper Pieter Eijgenraam voor de aan Hendrik Eijgenraam verkochte helft in het onroerend goed van hetzelven op heden ontvangen te hebben, de bedongen kooppenningen van zevenhonderd guldens hem derhalve bij deze daarvoor ten volle kwiterende, met overgave van alle oude koopbrieven en bescheiden tot dusverre onder gezamenlijke bewaring geweest en waarmede de kooper genoegen neemt. En op dat hiervan te allen tijde zou blijken is hiervan gemaakt deze akte en door ons geteekend in tegenwoordigheid van Jacob Weerheim, metselaar, en Pieter de Bruin, bouwman, beide wonende alhier als getuigen hiertoe verzocht te Vlaardingen den vijfden december achttienhonderd acht en dertig.

H. Eijgenraam
Pieter Eijgenraam
J. Weerheim
Pieter de Bruin

Kort daarna, op 9 en 16 januari 1839 koopt Pieter Eijgenraam (1806) bij veiling en afslag een huis met grond aan noordzijde van de Dayer, wijk H 92/716, ten oosten Jacob van der Valk, ten noorden weduwe van Jan van der Spek en ten zuiden/westen van ….. (onleesbaar) voor een prijs van 1.400 gulden.

Enige dagen later, op 6 februari 1839, koopt Pieter (1806) nog een perceel grond ten westenzijde van de Ridderstraat, ten zuiden en westen Huibrecht de Ronde, ten noorden het Weeshuis, ten oosten den verkooper Arnoldus Nederpelt en de Ridderstraat. Kadastrale gegevens sectie A830, 832-840. Totaal 1 bunder, 9 roeden en 92 ellen voor een prijs van 2.000 gulden.

Pieter Eijgenraam leent op diezelfde 6 februari van de Vlaardingse notaris Joannes Hendricus Knottenbelt 3.400 gulden, het totaal bedrag voor beide aankopen, voor de koop van beide percelen.

In het jaar 1839 trouwen de gebroeders Hendrik (1798) en Pieter Eijgenraam (1806) met de gezusters Suzanne en Catharina Schilder.

Bij de volkstelling van 1840 wordt het woonhuis nog steeds Groeneweg L63 genoemd.
De samenstelling van het gezin is dan:
Hendrik Eigenraam, 41 jaar, Delft, tuinder
Arie Eijenraam, 14 jaar, Vlaardingen,
Petronella Eijgenraam, 5 jaar, Vlaardingen,
Pieter Eigenraam, 3 jaar, Vlaardingen,
Abraham Eijgenraam, 16 jaar, Delft, tuindersknecht (geen kind, maar achterneef uit Delft)

Bij deze volkstelling van 1840 wordt ook het woonhuis Dayer, H92 genoemd. Daar woonde, broer, Pieter Eijgenraam, 33jaar, tuinder, Vlaardingen, gehuwd met Catharina Schilder.

Op 13 september 1843 koopt Hendrik Eijgenraam bij opbod en op 13 september 1843 bij afslag een perceel grond van de erven Ary van Leeuwen. Het perceel wordt als volgt omschreven:

“een stuk weiland, gelegen in de polder Aalkeetbuiten, onder de gemeente Vlaardingen, belend ten zuiden de Maasdijk (huidige Maassluissedijk), ten westen Cornelis van den Arend, ten noorden de Poeldijksche Watering (dit water is nog gedeeltelijk terug te vinden in de sloot achter de scholengemeenschap Professor Casimir en de Surinamesingel en welke doorliep tot aan het Westnieuwland) en ten oosten Jan Lucas Bregman, op een perceelsgewijze kadastralen legger der gemeente Vlaardingen, bekend onder sectie A nomero 679 ten eene groote van 28 roeden, 40 ellen, en afgelopen op ene prijs van 600 gulden is hetzelve gemijnd door Hendrik Eigenraam, tuinier, binnen deze stad woonachtig en aan mij notaris bekend, dewelke verklaarde hetzelve weiland voor gezegde som van 600 gulden bij deze koop te accepteren, aan wien hetzelve dan ook voor die som definitief is toegewezen“.

(Dit perceel grond ondergaat enige malen wijziging. De grond wordt in 1865 vernummerd tot B1759 (huis, tuin, erf- 1 are, 40 ca.) en B1760 (tuin- 27 are) en behoort toe aan Suzanne Schilder, weduwe van Hendrik Eijgenraam. In 1880/1881 vindt er een expiratie plaats en in 1891 een akte van legaat (vanwege overlijden Suzanne in 1890). Adrianus Eijgenraam (1847) blijkt de nieuwe eigenaar te zijn geworden. In 1899 wordt de grond omschreven als B3724 en B3725 en in 1915 als B4607, en in 1922 in B6427 en B6428. De laatste percelen liggen aan de Tweevriendenstraat, op het adres waar nog steeds een nazaat, Adrianus Eijgenraam, woont, die tevens een beroep uitoefent verwant aan de voorouders).

Adrianus Eijgenraam (1847), met kleinzoon Dirk v/d Valk

Adrianus Eijgenraam (1847), met kleinzoon Dirk v/d Valk

In een testament van 1848 wordt er voor het eerst gesproken over kadastrale nummers. Het betreft de nummers 842 t/m 853, 861, 862 en 863. De totale oppervlakte van de grond was 1 ha., 20 are, 64 ca. Dit komt ongeveer overeen met de grondaankoop van 1805. Toen werd er 1 morgen (1 ha.) en 200 roeden (20 are) aangekocht.

In het bevolkingsregister van 1850-1860 wordt het huis Groeneweg 74 (tuin en tuinhuis, kadastraal B853) genoemd. Aangenomen mag worden dat er een vernummering van de huizen heeft plaatsgevonden en dat dit hetzelfde huis is als het vorengenoemde huis Groeneweg 63, omdat de buurman Moerman nu opeens blijkt te wonen aan de Groeneweg 75, voorheen Groeneweg 62. Daarnaast is er een boedelbeschrijving van 1852 waarin geschreven staat dat: “ de huizinge wijk L numero 74 aan de westzijde van de Groeneweg”, terwijl daarna staat geschreven over de eigendom van Ary Eijgenraam en Petronella Overvoorde en dat: “tussen hem (Hendrik) en zijne broeder Pieter Eijgenraam gemeen en onverdeeld was en eerst later onderling is verdeeld”.

Hieruit kunnen we tevens afleiden dat Hendrik de gronden en woning heeft geërfd.

Volgens overlevering erft broer Pieter (1806) bij het overlijden van vader Ary Eijgenraam (1765) geld, de tuinderij en de daarop zittende schuld komt bij Hendrik terecht, terwijl Pieter wellicht reeds eerder een deel van de erfenis (geld) heeft gekregen. Met dat geld zou hij als dienstplichtige een remplacent (plaatsvervanger) hebben betaald om zijn dienstplicht over te nemen.

Volgens overlevering erft broer Pieter (1806) bij het overlijden van vader Ary Eijgenraam (1765) geld, de tuinderij en de daarop zittende schuld komt bij Hendrik terecht, terwijl Pieter wellicht reeds eerder een deel van de erfenis (geld) heeft gekregen. Met dat geld zou hij als dienstplichtige een remplacent (plaatsvervanger) hebben betaald om zijn dienstplicht over te nemen.

Op 12 april 1854 en 19 april daar aan volgend koopt Hendrik Eijgenraam bij veiling en toewijzing een perceel grond van de rentenier Jan de Willigen. Waarschijnlijk had Hendrik Eijgenraam de kooppenningen niet voorhanden, op 1 mei 1854 leent hij een som van 3000 gulden van Arij Riedijk, een kaptein ter koopvaardij.De aangekochte grond wordt omschreven als:

“Een bunder, 84 roeden en 60 ellen weiland, genaamd het Weeshuisland, gelegen aan den Groeneweg aan het einde van de Afrol in de polder Aalkeetbuiten, onder de gemeente Vlaardinger-Ambacht, op den perceelsgewijze kadastralen legger dier gemeente voorkomende onder sectie C. nummer 136”.

In een boedelbeschrijving van 22 juni 1864 (vanwege overlijden Hendrik Eijgenraam(1798)) staat nog het volgende over deze grond vermeld: “zijnde dit weiland thans tot bouw en tuinland aangelegd en gedeeltelijk in eigen gebruik en gedeeltelijk verhuurd ……”.

(In dat zelfde jaar vindt er een scheiding van de grond plaats, waarbij aan Pieter Eijgenraam (1806) een perceel, C736, met een groote van 98 are 60ca. wordt toegewezen (erfenis), terwijl de overige grond in eigendom blijft bij de weduwe Suzanne Schilder. Deze gronden worden omschreven als C737 (86 are). Na het overlijden van Suzanne Schilder in 1890, wordt de grond in 1891 toegewezen aan Adrianus Eijgenraam (1847). Deze grond, later omschreven als D609 Broekweg, werd in 1927 verkocht aan de gemeente Vlaardingen.De grond van Pieter Eijgenraam (1836) wordt in 1899 gesplitst in C834 en C835. Dit laatste perceel had een groote van 11 are 10 ca en werd verkocht. Het perceel C834 (87 are 50 ca) wordt in dat jaar gesplitst bij de verkoop van 5 are 10 ca (C876). De grond C834 wordt nu C875 (82 are 40 ca). Later komen we de gronden tegen als D107. In 1915 verkoopt Pieter Eijgenraam (1836) wederom een perceel grond D611 (14 are 10 ca), de overgebleven grond staat genoteerd als D610 (68 are 30 ca). In 1916 wordt ook deze grond verkocht. De percelen D610 en D611 lagen aan de Broekweg, aan het “einde van de Afrol”. Dit was aan het eind van de huidige Groen van Prinstererstraat, op het kruispunt met de Broekweg en het Van Schravendijkplein. Vanaf dit punt liepen de tuinen van Adrianus Eijgenraam (1847) en Pieter Eijgenraam (1836). Het begon ongeveer bij de vm. winkel (Poelier Dijkshoorn) tot aan de Rembrandtstraat en dan iets wat schuin naar achteren, richting Burgemeester Pruissingel, tot vlak achter de flats aan die straat).

Grond aan de Broekweg/hoek Schravendijkplein. Deze opname is waarschijnlijk nadat Pieter Eijgenraam (1836) deze grond heeft verkocht

Grond aan de Broekweg/hoek Schravendijkplein. Deze opname is waarschijnlijk nadat Pieter Eijgenraam (1836) deze grond heeft verkocht

Laatstgenoemde grond was afgesloten door een sloot. Als Pieter Eijgenraam (1836) naar zijn grond toe wilde moest hij een plank gebruiken om over de sloot heen te komen. Uit overlevering weten we dat Pieter met deze plank over straat liep, vanaf zijn huis aan de Biersloot (voorheen heette dit Zusterkade, later Gedempte Biersloot). Hij kreeg daardoor een bijnaam: “Piet de plank”.

In de periode tussen 1845-1880 komen we in het Zitplaatsenboek van de Grote Kerk meerdere malen de naam van Eijgenraam tegen. Hieruit kunnen we afleiden dat zij lid waren de Nederlands (Nederduits) Hervormde Kerk.

In 1855 wordt Pieter Eijgenraam (1836) goedgekeurd voor de dienstplicht. In het register van de Nationale Militie lezen we: “tuinder, lengte 1.66 meter, aangezicht: lang, oogen: blauw, neus: spits, mond: ordinair (in betekenis van gewoon), haar: blond, wenkbrauwen: blond, merkbare tekenen: geene. Wonend bij ouders: ja”.

Uit overlevering weten we dat Pieter Eijgenraam zijn dienstplicht heeft vervuld in een kazerne in Breda.

In de notulen van de kerkenraad van 18 maart 1857 lezen we dat de namen worden voorgelezen van 97 personen (!) die begeeren lidmaat te worden. Hieronder ook de naam van Pieter Eijgenraam (1836).

In een brief van 22 oktober 1858 verzoekt Pieter Eijgenraam (1836), als milicien loteling bij het 5e Regiment Infanterie thans met onbepaald verlof, aan de Minister van Oorlog om vergunning tot het in het huwelijk treden met Maria Maan.

Deze toestemming heeft hij waarschijnlijk gekregen, want 5 weken later treedt hij in het huwelijk met Maria Maan. Reeds enige dagen daarvoor, op 1 december, wordt hun dochter, Neeltje, geboren. Zij wordt geboren op de Zusterkade (wijk A, Biersloot 178). Dit is het adres van de bouwman Pieter Maan en zijn vrouw Trijntje Dijkshoorn, de ouders van Maria Maan. Pieter Eijgenraam staat ook op dit adres ingeschreven als bouwmanknecht.

Hiervandaan verhuizen zijn naar de Quakelsteeg 106. Daarna komen we hun naam tegen aan het Zwarteveld (huidige Hoogstraat). Ze verhuizen een aantal malen verhuisd en het betreft ondermeer woningen nabij de Timmersteeg en tegenover de Broekweg (huidige Afrol). Nog tot in 1868 komen we de familie daar tegen.

Na het overlijden van Hendrik in 1864, erft zijn vrouw Suzanne Schilder, de gronden aan de Groeneweg (Markgraaflaan).

In het register van Patentschuldigen van 1867/1868 komen we Pieter Eijgenraam (1836) tegen op het adres wijk B, nr. 24. Hij staat vermeld als winkelier in waren der tweede soort, nr. bedrijf 206, effectief jaarlijks debet: beneden 1.000 gulden (klasse 17, tarief A).

Vanaf 1872 komen we Pieter Eijgenraam (1836) weer tegen aan de Biersloot (voorheen Zusterkade). Na het dempen van de Biersloot wordt dit de Gedempte Biersloot genoemd.

Tuinderij van Pieter Eijgenraam aan de Biersloot. In het midden, Liedewij Broek. Linksop de foto de matten ter bescherming van de planten gedurende de koude periode

Tuinderij van Pieter Eijgenraam aan de Biersloot. In het midden, Liedewij Broek. Links op de foto de matten ter bescherming van de planten gedurende de koude periode"

Niet met zekerheid is te zeggen hoe Pieter Eijgenraam deze grond in bezit heeft gekregen. De ouders van zijn vrouw, Maria Maan, woonden ook aan de Biersloot en wellicht heeft Maria, als oudste kind deze tuin van Pieter Maan overgenomen of geërfd.

Uit overlevering weten we van Pieter Eijgenraam (1836) dat, na het overlijden van Maria Maan, op 16 februari 1874, alleen de jongens mee mochten naar de begrafenis. De meisjes moesten thuis blijven. Bij terugkomst vroegen de meisjes aan de jongens of er veel vlaggen buiten hingen. Op de dag van de begrafenis, 19 februari 1874, was het namelijk de verjaardag van Koning Willem III.

Op 24 februari 1875 trouwt Arij Eijgenraam (1849) met zijn buurmeisje Pleuntje Dijkshoorn. Zij is de dochter van Willem Dijkshoorn en Johanna (Jannetje) Hoekveen. Zij wonen aan de Groeneweg 71.

Op 11 juli 1879 verzoeken de (half)broers Pieter Eijgenraam (1836), Adrianus Eijgenraam (1847) en Arij Eijgenraam (1849) aan de Commissaris der Koningin in Zuid-Holland om een buitengewone machtiging tot het verdrijven van schadelijk gevogelte door middel van pistoolschoten.

Bij het overlijden van Suzanne Schilder, weduwe van Hendrik Eijgenraam, in 1890, gaan de gronden waarschijnlijk over op Arij Eijgenraam. Latere foto’s geven aan dat zij in dit huis woonden. De gronden, zoals deze werden aangekocht in 1805, zijn dan al niet meer geheel in het bezit van de familie, er zijn in de voorbije jaren enige percelen verkocht (o.a.: B847, grond omschreven als: omgeven door het “vierkante slootje”).

In de notulen van een kerkenraadsvergadering van 5 februari 1891 lezen we dat Pieter Eijgenraam (1836) en Liedewij Broek hun huwelijk hebben laten inzegenen in de Nederduits Gereformeerde Kerk. Daarmee zijn zij opgehouden leden van de Nederlands Hervormde Kerk te zijn.

In 1896 lezen we in notulen van burgemeester en wethouders van Vlaardingen dat Pieter Eijgenraam Hzn (1836) een vergunning verkrijgt voor een mestput nabij zijn tuin aan de Markgraaflaan.

Aan het eind van de 19e eeuw wordt een Vlaardingse haringlogger vernoemt naar een Eijgenraam. Het schip, de Neeltje Hendrina, is vernoemd naar de vrouw van de reder Dirk van der Valk, t.w. Neeltje Eijgenraam (zij was een dochter van Pieter Eijgenraam)(Hendrina komt van de moeder van Dirk van der Valk, Hendrina van Boeijen). Deze Dirk van der Valk trouwt later, na het overlijden van Neeltje, met een nicht van haar, Suzanna Eijgenraam (1873) dr van Adrianus Eijgenraam (1847). Dirk van der Valk had in Vlaardingen ook een bijnaam. Hij was reder en slager (en ouderling in de Grote Kerk), hij zat waarschijnlijk goed in de slappe was en werd het Gouden Kalf genoemd.

Het schip de Neeltje Hendrina en van Neeltje Eijgenraam(foto van voor 1894). Het schip de Neeltje Hendrina en van Neeltje Eijgenraam(foto van voor 1894).

Het schip de Neeltje Hendrina en van Neeltje Eijgenraam ( foto van voor 1894 )

Uit overlevering weten we dat, na het overlijden van moeder Maria Maan de kinderen Catharina en Neeltje vaak het eten moesten koken. Zij vergaten nogal eens om zout in de aardappelenpan te gooien. Als geheugensteuntje had Pieter in het deksel het woord “zout” ingebrand. Met opa Pieter Maan mochten de kinderen 1 keer per jaar mee met de tilbury (paard met koets) naar het strand. De kinderen wilden dan altijd even kijken naar het beeld van Willem III, te paard, voor het paleis Noordeinde in Den Haag.

In 1900 wordt het oude winterhuis, waarschijnlijk de woning die in 1805 werd aangekocht, gedeeltelijk afgebroken en herbouwd. Het zomerhuis blijft in stand. Dit zomerhuis, met tevens een boenhok en een appelhok, wordt al beschreven in boedelbeschrijvingen van 1852 en 1864. Een windvaan op het dak van het herbouwde huis gaf het bouwjaar “1900” aan.

woning aan de Markgraaflaan, in het midden de nieuwe woning, gebouwd in 1900, rechts het vm. zomerhuis. Aan de achterzijde de boerderij van Moerman aan het Pieterse laantje

Woning aan de Markgraaflaan, in het midden de nieuwe woning, gebouwd in 1900, rechts het vm. zomerhuis. Aan de achterzijde de boerderij van Moerman aan het Pieterse laantje

Bij het toegangshek op de tuin aan de Markgraaflaan was een bord geplaatst met de tekst: “Het goede kruid dat wordt verdrukt, zo het kwade niet is uitgerukt” .

Markgraaflaan in de richting van het toegangshek , witte hek links, van de tuin van Ary Eijgenraam

Markgraaflaan in de richting van het toegangshek , witte hek links, van de tuin van Ary Eijgenraam

Gegevens over Pieter Eijgenraam (1836) uit overlevering. Hij ging naar dominee Drost in de Kuiperstraat. Hij zat op de Emmastraatschool. Volgens het Zitplaatsenboek van 1845-1860 en 1865-1880 huurden zij zitplaatsen in de Grote Kerk, hij leverde groente aan o.m. de groentewinkels van Kees Vink in de Bleekstraat, Ruigrok aan de Hoogstraat en Broekman aan de Biersloot. Hij las voor zijn kinderen voor uit een boekje met rijmpjes dat Sunlightbetje heette. Hij had familie in Den Hoorn en familie Cornelis van Spronsen (vrouw heette Maria Eijgenraam en was een dochter van Abraham Eijgenraam. Deze Abraham kwam uit Delft en werkte rond 1840 op de tuin in Vlaardingen!!) in Loosduinen. Hij hield van een grapje. Toen Teunis ging varen had Pieter tranen in zijn ogen. Hij hield erg van grote bonen en haalde die bij zijn halfbroer, oom Janus (Adrianus, 1847) aan de Tweevriendenstraat. Door Liedewij Broek, zijn vrouw, werd soms wol gekocht bij Jodemiet.

rechts Teunis Eijgenraam (1891) in zeemanstrui, als 12 jarige jongen

rechts Teunis Eijgenraam (1891) in zeemanstrui, als 12 jarige jongen

In een artikel genaamd Een zwerftocht door een deel van Vlaardingen in het begin van de 20e eeuw van de heer A. Wijnhorst in het Tijd-schrift (nr. 24 van januari 1981) lezen we het volgende: Naast de kuiperij van Hofman was de ingang van ingang van de tuin van Eigenraam (moes- en groentekwekerij) met daarop, enkele meters achteruit, een tuinderwoning. De producten, zoals Ninweegsche knolletjes de bossen peen werden, alvorens ze werden verkocht, op een vlonder in de sloot gespoeld. En menigmaal zijn wij daar knolletjes en peentjes wenen jatten!

Rond 1903 hing een dochter van Pieter Eijgenraam een bord aan de tuin aan de Biersloot met de tekst: “Het is raar, het is waar, hier schelen de oudste en de jongste 70 jaar”. Dit laatste als kritiek op haar vader die als bijna 70 jarige (67 jaar), uit het 3e huwelijk, nog een kind kreeg. Het oudste kind van Pieter Eijgenraam, uit het eerste huwelijk, is dan overigens al 43 jaar oud!

Volgens overlevering heeft zijn dochter, Catharina Eijgenraam, dit bord opgehangen. De dochter van Catharina, mevrouw Drop-Witzenburg, wist echter te vertellen dat buurman Hofman daarvoor verantwoordelijk is geweest. Pieter Eijgenraam had een kip doodgeschoten van zijn buurman, doordat de kippen steeds de zaden uit de tuin van Pieter opaten. Uit wraak heeft hij dit bord opgehangen.

In 1914 verkoopt Pieter Eijgenraam z’n grond met opstallen aan de Gedempte Biersloot en de Markgraaflaan, sectie A896, A1622 en A3964, ter grootte van 85 are, 14 ca. aan de gemeente Vlaardingen voor de prijs van 20.000 gulden.

In 1916 overlijdt Pieter Eijgenraam. Hij wordt begraven op de begraafplaats aan het Emaus. In dit graf wordt later, in 1926, zijn zoon Ary bijgezet. Een jaar later overlijdt Pieters vrouw, Liedewij Broek. Ook zij wordt in dit graf begraven.

Op 18 augustus 1919 verkoopt Ary Eijgenraam het bouwland, sectie D 105 met een oppervlakte van ca. 3 ha, 18 a, 80 ca, aan de Markgraaflaan aan Joh. Broekhuizen voor de prijs van 90.000 gulden.

Ary Eigenraam schenkt een glas-in-lood raam ten behoeve van de Grote Kerk. In 1929 wordt het raam onthult. Het is een voorstelling van Jezus in de armen van Simeon. Ary heeft de onthulling niet meer mogen meemaken hij is korte tijd daarvoor overleden. Ondanks dat het college van kerkvoogden en notabelen van de Nederlands Hervormde Gemeente van Vlaardingen schrijft dat het tot in lengte van jaren de getrouwe voorstelling tot het thans levende en komende geslacht spreken zal, is het raam, evenals een aantal andere glas-in-lood ramen, bij de restauratie van de Grote Kerk in de 60-er jaren, verwijderd.

raam in de Grote Kerk, het hing ter hoogte van de Smalle Havenstraat

Raam in de Grote Kerk ter hoogte van de Smalle Havenstraat!

Bijlage I: de stamboom

De 4 generaties Eijgenraam zijn aangegeven door een cijfer en een letter (resp. 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 3c, 3d en 3e). Omdat bij meisjes, bij huwelijken, de naam van Eijgenraam verdwijnt, zijn alleen de jongens, die getrouwd zijn en kinderen hebben gekregen, voorzien van bovengenoemde cijfer en letter.

1e generatie in Vlaardingen

1e generatie in Vlaardingen

Ary Eijgenraam (1), zn. van Hendrik Alexandersz Eijgenraam en Ingetje Fransdochter Doeff, geb. in 1765 te Maasland, ged. op 8 apr 1765 te Maasland, tuinier, ovl. op 20 jun 1826 te Vlaardingen, tr. op 2 feb 1794 te Rijswijk met Pieternella Overvoorde, dr. van Cornelis Overvoorde en Willemina Heesterman, geb. in 1769 te Delft, ged. op 11 jun 1769 te Delft, ovl. op 12 mrt 1835 te Vlaardingen.

Gedicht van hun huwelijk in 1794 (bevond zich in statenbijbel van Arij Eijgenraam (geb. 1849) kopie gekregen van Frans Eijgenraam (geb. 1911)).

Zeegen Wenst Van de Gezamenlijke buurvrijers
Op het huwelijk van den eerzaamen jonkman En bruijdegom
Arie Eigenraam met de eerzaamen jongegogter En bruijt
Pieteronela Overvoorde Door ons het wort gegunt nog vrij te moogen leeven
En vrijheid hebben dan de zeegen wents te geeven
Zoo zijn wij tantsvereent te doen ons schuldig pligt
En zeegen wents te bien in dit ons kort gedigt
Gaar gij heer bruydegom ons vrijheid nu verlaaten
Kiest gij den egtenbant voor onze vrije staaten
U keus o bruydegom wort door u nooit beklaagt
Maar wekt ons allen op dat men die kanse waagt
Wel aan heer bruydegom ontfangt ons wents en zeegen
Dat gij in’t ondermaants geen ramp nog stuk bejegen
U akker en u spa u gantse tuijnderij
Betaald u eerlijk ja eet u’t alle tijt verblij
U broiyerij bedekt door mat en Eigenraamen
Die geeven Rijk gewas in schuyt en volle praamen
Gevoort door eigen hart tot daar men’t saamen loopt
En tot u goet bestaan u groentes daar verkoopt
U egtvrindin die draagt zoo dogtren als zoonen
Die vaders huis gelaat en moeders schoonheid toonen
Legt zoo der daagen zat vereent draagt grijs die Zoon
Die God’s beminde volk ontfangt tot eeuwig loon
En als gij dan Gods raat volstreen hebt hier beneden
Wij wentsen dat gij’t zaam blijmoedig in zult treeden
In’t zalig Eden hof daar leeft gij dan verblijd
Bij Jezus uwen borg tot in der eeuwigheid
Dit is de welmeende ziele wents
Van u dienaaren de gezaamentlijke buurvrijers
In allernaam was getekent
Hendrik van Kapele
Rijswijk 22ste January 1794

2e generatie in Vlaardingen

Ary Eijgenraam (1) met Pieternella Overvoorde. Uit dit huwelijk (de 2e generatie): Ingetje, geb. op 28 mei 1795 te Delft, ged. op 31 mei 1795 te Delft, ovl. op 7 okt 1808 te Vlaardingen.
Hendrijntje, geb. in juli 1795, ged. op 31 mei 1795 te Delft, ovl. op 7 okt 1808 te Vlaardingen, begr. op 7 okt 1808 te Vlaardingen.
Wilhelmijntje, geb. op 31 mei 1796 te Delft, ged. op 5 jun 1796 te Delft, ovl. op 22 aug 1806 te Vlaardingen, begr. op 22 aug 1806 te Vlaardingen.
Heijnderik (2a), geb. op 31 mei 1798 te Delft, tuinder, ovl. op 10 jun 1864 te Vlaardingen,
tr. (1) op 5 mei 1824 te Maassluis met Hendrika Eijgenraam , dr. van Jacobus Eijgenraam en Arentje Kwakkelstein, geb. op 13 jan 1796 te Maassluis, ged. op 17 jan 1796, ovl. op 1 aug 1829 te Vlaardingen.
tr. (2) op 4 mei 1832 te Vlaardinger-Ambacht met Neeltje de Bloois , dr. van Pieter Leendertszn. de Bloois en Neeltje Philipsdr. Verkade, geb. op 31 okt 1799 te Maasland, ged. op 3 nov 1799 te Maasland, dienstbode, ovl. op 22 feb 1838 te Vlaardingen.
tr. (3) op 22 mei 1839 te Vlaardinger-Ambacht met Suzanne Schilder, dr. van Adrianus Schilder en Elisabeth Mannekens, geb. op 10 okt 1810 te Vlaardingen.
Cornelis, geb. op 24 apr 1800 te Rijswijk, ged. op 27 apr 1800 te Rijswijk, ovl. op 9 nov 1813 te Vlaardingen.
Pieter, geb. op 18 mei 1803, ovl. voor jun 1806.
Pieter (2b), geb. op 7 jun 1806 te Vlaardingen, tuinier, ovl. op 26 sep 1870 te Vlaardingen, tr. (1) op 20 feb 1839 te Vlaardingen met Catharina Schilder, dr. van Adrianus Schilder en Elisabeth Mannekens, geb. op 1 feb 1812 te Vlaardingen, ged. te Vlaardingen, ovl. op 15 mrt 1851 te Vlaardingen, begr. te Vlaardingen,
tr. (2) op 10 dec 1851 te Vlaardingen met Arendje Eijgenraam, dr. van Ary Eijgenraam en Anna de Lange, geb. op 21 mei 1828 te Maassluis, dienstbode, ovl. op 7 sep 1882 te Scheveningen, (Arendje tr. (1) op 10 mei 1849 te Vlaardingen met Pieter Maat.).

3e generatie in Vlaardingen

Heijnderik Eijgenraam (2a) met Hendrika Eijgenraam. Uit dit (1e) huwelijk (de 3e generatie):
Arij, geb. op 9 mrt 1825 te Vlaardingen, tuindersknecht, ovl. op 2 jul 1846 te Vlaardingen.
Arendje, geb. op 1 mei 1826 te Vlaardingen, ovl. op 22 jul 1827 te Vlaardingen.
Arendje, geb. op 14 okt 1828 te Vlaardingen, ovl. op 7 mei 1829 te Vlaardingen.

Heijnderik Eijgenraam (2a) met Neeltje de Bloois. Uit dit (2e) huwelijk (de 3e generatie):
Petronella Eijgenraam, geb. op 2 jan 1833 te Vlaardingen, ovl. op 26 jan 1833 te Vlaardingen.
Petronella, geb. op 22 sep 1834 te Vlaardingen, ovl. op 10 feb 1901 te Vlaardingen, tr. Op 12 mrt 1856 te Vlaardingen met Martinus van der Burg, zn. van Jakob van der Burg en Grietje de Haas van Dijk, geb. op 9 jul 1834 te Vlaardingen, kuiper, ovl. op 22 mrt 1918 te Vlaardingen.
Pieter Eijgenraam (3a)A, zn. van Heijnderik Eijgenraam en Neeltje de Bloois, geb. op 22 jan 1836 te Vlaardingen, ovl. op 11 jan 1916 te Vlaardingen,
tr. (1) op 1 dec 1858 te Vlaardingen met Maria Maan, dr. van Pieter Maan en Trijntje Dijkshoorn, geb. in 1838 te Vlaardingen, ovl. op 16 feb 1874 te Vlaardingen,
tr. (2) op 11 jun 1884 te Vlaardingen met Neeltje Nouwt, dr. van Gerrit Nouwt en Neeltje Korpershoek, geb. in 1846 te Maasland, ovl. op 17 mei 1888 te Vlaardingen,
tr. (3) op 24 dec 1890 te Vlaardingen met Liedewij Broek, dr. van Teunis Broek en Sophia van Santen, geb. op 15 aug 1860 te Vlaardingen, ovl. op 1 mei 1927 te Vlaardingen.
Neeltje Eijgenraam, geb. op 17 jan 1838 te Vlaardingen, ovl. op 17 jan 1838 te Vlaardingen.

Heijnderik Eijgenraam (2a) met Suzanne Schilder. Uit dit (3e) huwelijk (de 3e generatie):
Elizabeth, geb. op 9 mrt 1841 te Vlaardingen, ovl. op 20 nov 1866 te Vlaardingen.
Neeltje Eijgenraam, geb. op 15 sep 1842 te Vlaardingen.
Adrianus Eijgenraam (3b), zn. van Heijnderik Eijgenraam en Suzanne Schilder, geb. op 17 dec 1847 te Vlaardingen, tuinier in 1873, ovl. op 27 feb 1933 te Vlaardingen, tr. op 2 jan 1873 te Vlaardingen met Johanna Jacobs, dr. van Coenraad Jacobs en Agatha Don, geb. op 28 feb 1851 te Vlaardingen, ovl. op 19 apr 1914.
Arij Eijgenraam (3c), zn. van Heijnderik Eijgenraam en Suzanne Schilder, geb. op 6 mrt 1849 te Vlaardingen, tuinman, tuinder, ovl. op 23 jun 1929 te Vlaardingen, tr. op 24 feb 1875 te Vlaardingen met Pleuntje Dijkshoorn, dr. van Willem Dijkshoorn en Johanna (Jannetje) Hoekveen, geb. op 4 mei 1851 te Vlaardingen, ovl. op 15 mei 1902 te Vlaardingen.
Suzanna Eijgenraam, geb. op 5 feb 1851 te Vlaardingen, ovl. op 9 jan 1945 te Vlaardingen, tr. op 4 jun 1873 te Vlaardingen met Arij van der Berg, zn. van Maarten van der Berg en Lena Koster, geb. op 3 jun 1848 te Vlaardingen, kuiper in 1873, ovl. op 22 apr 1939 te Vlaardingen.

Pieter (2b) met Catharina Schilder. Uit dit (1e) huwelijk (de 3e generatie):
Petronella Eijgenraam, geb. op 20 okt 1841 te Vlaardingen, ovl. op 15 feb 1842 te Vlaardingen.
Arij, geb. op 24 okt 1842 te Vlaardingen, ovl. op 7 apr 1847 te Vlaardingen.
Adrianus, geb. op 30 okt 1843 te Vlaardingen, ovl. op 6 jul 1855 te Vlaardingen.
Petronella, geb. op 10 jun 1845 te Vlaardingen.
Elizabeth Eijgenraam, geb. op 27 jun 1846 te Vlaardingen, tr. op 6 nov 1867 te Vlaardingen met Jan Maarleveld , zn. van Arij Maarleveld en Neeltje van der Brugge, geb. in 1843 te Vlaardingen.

Elizabeth Eijgenraam voor haar proeflokaal aan het Weeshuisplein/hoek Ridderstraat

Elizabeth Eijgenraam voor haar proeflokaal aan het Weeshuisplein/hoek Ridderstraat

Ingelina, geb. op 26 aug 1847 te Vlaardingen, ovl. op 30 nov 1850 te Vlaardingen.
Arij, geb. op 10 okt 1848 te Vlaardingen, ovl. op 10 jun 1853 te Vlaardingen.
Catharina Eijgenraam, geb. op 27 jan 1850 te Vlaardingen.
Kornelis, geb. op 2 mrt 1851 te Vlaardingen, ovl. op 9 mei 1851 te Vlaardingen.

Pieter (2b) met Arendje Eijgenraam. Uit dit (2e) huwelijk (de 3e generatie) :
Arij Eijgenraam (3d), zn. van Pieter Eijgenraam en Arendje Eijgenraam,
geb. op 4 nov 1852 te Vlaardingen, tuinier, ovl. op 16 dec 1925 te Vlaardingen, tr. Op 16 aug 1876 te Vlaardingen met Willemina Valkenier , dr. van Jan Valkenier en Willemina Schouten, geb. op 20 jul 1854 te Vlissingen, ovl. op 14 nov 1930.

Arij Eijgenraam (1852) en Willemina Valkenier(1854)

Arij Eijgenraam (1852) en Willemina Valkenier(1854)

Arij Eijgenraam (1852) en Willemina Valkenier(1854)

Ingetje, geb. op 8 mrt 1855 te Vlaardingen, ovl. op 10 nov 1920 te Vlaardingen, tr. op 26 mei 1875 te Vlaardingen met Jan Goedknegt.
Willemina, geb. op 9 jul 1857 te Vlaardingen, ovl. op 20 nov 1857 te Vlaardingen.
Willemina, geb. op 27 okt 1858 te Vlaardingen, ovl. op 30 mrt 1903 te Vlaardingen, tr. op 1 jun 1881 te Vlaardingen met Leendert Drop.
Johanna, geb. op 29 apr 1861 te Vlaardingen,
Arij Adrianus Eijgenraam (3e), zn. van Pieter Eijgenraam en Arendje Eijgenraam, geb. op 9 apr 1864 te Vlaardingen, ged. te Vlaardingen, fustkuiper, tuinder, ovl. op 18 nov 1933 te Vlaardingen, begr. te Vlaardingen, tr. op 24 nov 1886 te Vlaardingen met Kornelia Maat , geb. op 26 apr 1861 te Vlaardingen, ovl. op 19 dec 1931 te Vlaardingen.
Arendje, geb. op 13 feb 1867 te Vlaardingen, ovl. op 21 dec 1922 te Vlaardingen, relatie met Cornelis Kornaat.
Petronella, geb. op 22 sep 1870 te Vlaardingen, ovl. op 3 nov 1870 te Vlaardingen.

Pieter Eijgenraam (3a) met Maria Maan. Uit dit (1e) huwelijk (de 4e generatie):
Neeltje, geb. op 6 dec 1858 te Vlaardingen, ovl. op 20 jan 1859 te Vlaardingen.
Pieter, geb. op 17 apr 1860 te Vlaardingen, pakhuisknecht, pakhuisbaas in 1920, ovl. op 3 sep 1950 te Vlaardingen, tr. op 25 apr 1883 te Vlaardingen met Maria Hoogerwerf, geb. op 9 sep 1860 te Vlaardingen, ovl. na 1950.
Neeltje, geb. op 30 sep 1861 te Vlaardingen, ovl. op 12 jun 1894, tr. met Dirk van der Valk, geb. in 1863, ovl. op 20 okt 1936 te Vlaardingen.
Catharina, geb. op 30 mrt 1863 te Vlaardingen, ovl. op 5 aug 1951 te Vlaardingen, tr. op 28 mei 1884 te Vlaardingen met David Drop, geb. op 2 jul 1860 te Vlaardingen, ovl. op 2 jun 1930 te Vlaardingen.
Hendrik, geb. op 10 jun 1864 te Vlaardingen, ovl. op 27 sep 1864 te Vlaardingen.
Hendrik, geb. op 28 jul 1865 te Vlaardingen, ovl. op 21 jun 1969 te Vlaardingen.
Arij, geb. op 23 jul 1867 te Vlaardingen, ovl. op 27 okt 1867 te Vlaardingen.
Elizabeth, geb. op 5 aug 1869 te Vlaardingen, ovl. op 3 jun 1870 te Vlaardingen.
Arij, geb. op 23 sep 1870 te Vlaardingen, tuinder, ovl. op 16 jun 1926.
Hendrik, geb. op 23 sep 1870 te Vlaardingen, ovl. op 10 nov 1870 te Vlaardingen.
Hendrik, geb. op 26 okt 1871 te Vlaardingen, ovl. op 31 jan 1872 te Vlaardingen.
Hendrik, geb. op 22 nov 1873 te Vlaardingen, ovl. op 2 dec 1873 te Vlaardingen.
Marinus, geb. op 22 nov 1873 te Vlaardingen, ovl. op 5 dec 1873 te Vlaardingen.
(niet minder dan 5 keer (!) werd een zoontje Hendrik genoemd. Iedere keer stierven deze kinderen binnen een paar dagen tot maximaal 4 jaar).

Pieter Eijgenraam (3a) met Neeltje Nouwt. Uit dit (2e) huwelijk (de 4e generatie):
Hendrik, geb. op 13 sep 1885 te Vlaardingen, bode Nutsspaarbank, ovl. op 29 dec 1944 te 's-Gravenhage, relatie met Elizabeth Johanna Philippina Wegner, geb. op 1 aug 1885 te 's-Gravenhage.
Gerrit, geb. op 27 nov 1886 te Vlaardingen, ovl. op 14 apr 1901.
Neeltje Maria, geb. op 1 mei 1888 te Vlaardingen, ovl. op 3 mrt 1982 te Vlaardingen, tr. op 18 sep 1918 te Vlaardingen met Abraham Drop, geb. op 6 feb 1889 te Vlaardingen, ovl. op 7 sep 1934 te Vlaardingen.

Pieter Eijgenraam (3a) met Liedewij Broek. Uit dit (3e) huwelijk (de 4e generatie):
Teunis Eijgenraam, geb. op 5 nov 1891 te Vlaardingen, schipper op haringlogger, ovl. op 10 feb 1944 te Vlaardingen, tr. op 1 dec 1915 te Vlaardingen met Johanna Storm, dr. van Cornelis Storm en Elisabeth Roest, geb. op 21 feb 1893 te Vlaardingen, ovl. op 16 mei 1962 te Vlaardingen.
Sophia, geb. op 20 jan 1893 te Vlaardingen, ovl. op 7 nov 1982 te 's-Gravenzande, tr. op 17 jun 1914 te Vlaardingen met Bastiaan Maat, geb. op 21 feb 1884 te Vlaardingen, ovl. op 4 nov 1971 te Delft.

Alexander, geb. op 25 nov 1894 te Vlaardingen, kantoorbediende, ovl. op 22 okt 1961 te Vlaardingen, tr. (1) op 9 nov 1921 te Vlaardingen met Cornelia Arendina van der Valk, geb. op 14 mrt 1895 te Vlaardingen, ovl. op 22 mrt 1954 te Vlaardingen, tr. (2) op 11 apr 1958 te Vlaardingen met Johanna Brouwer, geb. op 29 jul 1903 te Vlaardingen.
Kornelis Ewoud, geb. op 26 mei 1896 te Vlaardingen, winkelier, ovl. op 13 dec 1950 te Vlaardingen, tr. op 31 jan 1924 te Klundert met Baatje Adriana Vos, geb. op 14 sep 1893 te Klundert.
Pieter, geb. op 3 mrt 1898 te Vlaardingen, bouwkundige, aannemer bouwvak(h), calculator, ovl. op 21 apr 1989 te Amersfoort, tr. (1) op 23 sep 1925 te Vlaardingen met Geertruida Alida Versteeve, geb. op 5 sep 1903 te Vlaardingen, ovl. op 17 mrt 1966 te Amersfoort, tr. (2) op 20 apr 1967 te Amersfoort met Jacoba Reedijk, dr. van Marinus Reedyk en ……….., geb. op 24 jun 1906 te 's-Gravendeel, ovl. op 4 jun 1982 te Zeist.
Liedewij, geb. op 29 aug 1899 te Vlaardingen, ovl. op 24 okt 1901 te Vlaardingen.
Adrianus, geb. op 1 apr 1901 te Vlaardingen, ovl. op 17 mei 1948 (verdronken in de Vlaardingse Vaart?) te Vlaardingen, tr. op 28 mei 1931 te Klundert met Teuntje den Hollander, geb. op 23 nov 1909 te Klundert, ovl. op 14 aug 1961 te Vlaardingen.
Gerrit, geb. op 28 mei 1903 te Vlaardingen, ovl. op 24 jun 1918 op de Noordzee.

ca. 1901/1902: achterste rij van links naar rechts: Neeltje, Sophie, Kee Broek (zus van Liedewij), Liedewij, Adrianus, moeder Liedewij, vader Pieter, Teunis, Hendrik, vooraan van links naar rechts: Alexander, Kornelis Ewoud en Pieter. Neeltje en Hendrik zijn uit het 2e huwelijk en andere kinderen uit het 3e huwelijk.

ca. 1901/1902: achterste rij van links naar rechts: Neeltje, Sophie, Kee Broek (zus van Liedewij), Liedewij, Adrianus, moeder Liedewij, vader Pieter, Teunis, Hendrik, vooraan van links naar rechts: Alexander, Kornelis Ewoud en Pieter. Neeltje en Hendrik zijn uit het 2e huwelijk en andere kinderen uit het 3e huwelijk

Adrianus Eijgenraam (3b) met Johanna Jacobs. Uit dit huwelijk (de 4e generatie):
Suzanna Eijgenraam, geb. op 7 jun 1873 te Vlaardingen.
Agatha, geb. op 18 nov 1875 te Vlaardingen.
Hendrik, geb. op 9 jun 1879 te Vlaardingen.
Koenraad, geb. op 15 okt 1881 te Vlaardingen.
Adrianus, geb. op 10 apr 1884 te Vlaardingen.
Johanna, geb. op 1 jan 1887 te Vlaardingen, ovl. op 18 jul 1958 te Vlaardingen, tr. op 7 nov 1935 te Hazerswoude met Jan Mostert, geb. op 9 apr 1876 te Naaldwijk, ovl. op 16 feb 1947 te Hazerswoude.
Adrianus, geb. op 22 okt 1890 te Vlaardingen.
Willemina Johanna, geb. op 22 jan 1893 te Vlaardingen. Pieter Eijgenraam, geb. op 5 feb 1896 te Vlaardingen.

Adrianus Eijgenraam met z’n vrouw en 5 kinderen

Adrianus Eijgenraam met z’n vrouw en 5 kinderen

Arij Eijgenraam (3c) met Pleuntje Dijkshoorn. Uit dit huwelijk (de 4e generatie):
Suzanna, geb. op 6 nov 1876 te Vlaardingen.
Jannetje, geb. op 3 dec 1878 te Vlaardingen.
Elizabeth, geb. op 4 nov 1882 te Vlaardingen.
Wilhelmina, geb. op 7 apr 1885 te Vlaardingen, ovl. op 24 mei 1946 te Vlaardingen, tr. op 23 mrt 1921 te Vlaardingen met Louwrens van IJperen, geb. op 8 sep 1879 te Maassluis.
Elizabeth, geb. op 18 dec 1887 te Vlaardingen.
Apolonia, geb. op 2 okt 1891 te Vlaardingen, ovl. op 6 sep 1988 te Delft, begr. op 9 sep 1988 te Delft, tr. op 15 sep 1920 te Vlaardingen met Willem Hendrik Manger, geb. op 28 jan 1894 te Delft, ovl. op 3 jan 1965 te Delft.

Arij Eijgenraam, met van links naar rechts z’n dochters Suzanna, Elisabeth, Aplonia, huishoudster, Wilhelmina en Jannetje voor het pand aan de Markgraaflaan

Arij Eijgenraam, met van links naar rechts z’n dochters Suzanna, Elisabeth, Aplonia, huishoudster, Wilhelmina en Jannetje voor het pand aan de Markgraaflaan

Arij Eijgenraam (3d) met Arendje Eijgenraam. Uit dit huwelijk (de 4e generatie):
Arendje, geb. op 19 jun 1877 te Vlaardingen, ovl. op 6 okt 1880 te Vlaardingen.
Pieter, geb. op 3 okt 1878 te Vlaardingen.
Johannes Kornelis, geb. op 2 nov 1880 te Vlaardingen, ovl. op 12 okt 1881 te Vlaardingen.
Johannes Kornelis, geb. op 14 sep 1882 te Vlaardingen.
Arie Adriaan Eijgenraam, geb. op 28 nov 1884 te Vlaardingen.
Arendina Wilhelmina, geb. op 31 mei 1886 te Vlaardingen, ovl. op 30 apr 1964 te Rhenen, tr. op 30 okt 1928 te Vlaardingen met Arie Poot, geb. op 18 okt 1884 te Vlaardingen.
Wilhelmina Eijgenraam, geb. op 31 mrt 1888 te Vlaardingen.
Wilhelmina, geb. op 16 mei 1889 te Vlaardingen, kraamverpleegster, hulp in de huishouding, ovl. op 8 jul 1945 te Vlaardingen.
Ingetje, geb. op 14 dec 1890 te Vlaardingen, ovl. op 11 mei 1972 te Vlaardingen, tr. op 30 mrt 1916 te Vlaardingen met Kornelis Nieuwstraten, zn. van Klaas Nieuwstraten en Neeltje Jacoba van der Vlis, geb. op 19 mei 1891 te Vlaardingen, ovl. op 29 dec 1970 te Vlaardingen.
Cornelia, geb. op 29 jul 1892 te Vlaardingen, manufacturierster, ovl. op 29 jan 1986 te Schiedam.
Arie Adrianus Eijgenraam, geb. op 2 nov 1893 te Vlaardingen.
Katharina, geb. op 26 mrt 1897 te Vlaardingen, tr. op 29 jun 1921 te Vlaardingen met Willem ter Bals.
Leendert Cornelis Eijgenraam, geb. op 10 apr 1899 te Vlaardingen, groentekoopman, transport arbeider, ovl. op 8 nov 1969 te Vlaardingen, tr. op 7 sep 1927 te Vlaardingen met Johanna Don, geb. op 12 dec 1902 te Vlaardingen.

Arij Adrianus Eijgenraam (1864) en Kornelia Maat (1861)

Arij Adrianus Eijgenraam (1864) en Kornelia Maat (1861)

Arij Adrianus Eijgenraam (1864) en Kornelia Maat

Uit dit huwelijk (de 4e generatie): Arendje, geb. op 11 mrt 1887 te Vlaardingen, ovl. op 29 jan 1955 te Vlaardingen, tr. op 22 sep 1909 te Vlaardingen met Martinus van der Kooij, geb. op 8 nov 1885 te Vlaardinger-Ambacht.
Jacoba Geertruida, geb. op 25 nov 1888 te Vlaardingen.
Elizabeth Katharina, geb. op 4 jun 1890 te Vlaardingen.
Pieter Adrianus, geb. op 7 aug 1893 te Vlaardingen.
Pieter Kornelis, geb. op 7 aug 1893 te Vlaardingen.
Geertruida, geb. op 19 mrt 1895 te Vlaardingen.
Ingetje, geb. op 2 sep 1896 te Vlaardingen, ovl. op 11 jan 1969 te Vlaardingen, tr. op 1 feb 1922 te Vlaardingen met Hendrikus van Leeuwen, geb. op 12 jan 1898 te Vlaardingen.
Pietje, geb. op 21 apr 1898 te Vlaardingen.
Pieter, geb. op 5 mei 1899 te Vlaardingen.
Arij Adrianus Eijgenraam, geb. op 30 jun 1900 te Vlaardingen.

Bijlage II: boedelbeschrijving 1864.

In een boedelbeschrijving van 27 juni 1864 (na het overlijden van Hendrik Eijgenraam) lezen we het volgende:

Op de zolder.

Eenige matjes en een kleedje 0,50 gulden
Eenige mandjes en een spekbak 1,50 gulden
Een vuurmand en een kistje 0,80 gulden
>Een zaadkleed 2,00 gulden
Een kagchel met toebehooren 4,00 gulden
Een koperen en een ijzeren ketel, een plaat en een rand 2,80 gulden
Twee koperen ketels, een trommel en een bus 4,80 gulden
Drie stukken gerookt vleesch en een koetong 5,00 gulden
Een bed, peluw (= matras) en drie kussens 17,00 gulden
Een katoenen en drie wollen dekens 12,00 gulden
Een paar bedsteegordijnen, wiegkleeden en peluwzak 2,00 gulden
Een kast, spiegel en twee schilderijtjes 1,80 gulden
Een paar bedsteegordijnen met rabat 1,50 gulden
Een kist, turfton en eenige flesschen 4,00 gulden
Vijf zeeften 0,80 gulden
Een tafeltje 0,45 gulden
Zes broodblikken en eenige kruiken 1,20 gulden
Een bed, peluw, twee kussens, twee lakens, een katoenen en een wollen
deken 20,50 gulden
Zeven schotels en eenige potten en pannen 1,30 gulden
Twee horren 2,20 gulden
Zeven kleerstokken en drie stoelen 1,40 gulden
In het slaapkamertje.
Eenige matten en kleedje en een gordijn 2,50 gulden
Zes stoelen 2,90 gulden
Een kabinet en zes kommen 6,00 gulden
Een bureau 4,80 gulden
Een kastje, een theeblad met servies en trommeltjes 6,00 gulden
Een spiegel en vier schilderijen 2,80 gulden
Een bed, peluw en twee kussens 36,00 gulden
Een katoenen en een wollen deken en beddekleeden en bedsteegordijnen 7,50 gulden
Twee schoudermantels 5,00 gulden
Twee kinderdekentjes 0,50 gulden
Eenige boeken 3,60 gulden
Vier jakken en drie schorten 5,80 gulden
Drie broeken, drie vesten, een zijden das en een paar sokken 9,50 gulden
Twee lappen bombazijn en sajet (= brei- en stopgaren) 5,00 gulden
Acht mutsen 3,00 gulden
Een tafellaken, vier servetten en doeken 4,80 gulden
Dertien rokken 22,00 gulden
Twaalf hemden 23,00 gulden
Vijf laken en elf kussensloopen 13,25 gulden
Vijf onderbroeken, vier hemdrokken, twee boezeroenen (= loshangend,
kort overkleed met mouwen) en eenige lappen katoen 20,90 gulden
Vijf jakken, twee broeken en een vlag 7,00 gulden
Twee roode hemden, borstrok en kousen 9,20 gulden
Eenige lappen katoen en linnen 18,50 gulden

In de keuken.

Eenige vloermatten 6,00 gulden
Tien stoelen en een voetenbankje 6,50 gulden
Een hoekkast 5,25 gulden
Eenige boeken 2,50 gulden
Eenig blauw aarden werk 2,50 gulden
Een ladetafel 4,00 gulden
Een theeblad met servies en dergelijken en een bijbel 6,80 gulden
Een klok 9,80 gulden
Een spiegel, schilderijen en ornamenten 6,00 gulden
Een bed, peluw, twee kussens, een katoenen en een wollen deken enEen beddekleed 35,00 gulden
Een paar bedsteegordijnen met rabat 0,90 gulden
Eenig glas en aardenwerk 5,50 gulden
Drie jassen en buisen (= jasje) en een jager 18,00 gulden
Zes stooven en een strijkijzer 1,40 gulden

In het achterhuis.

Drie ijzeren pannen, twee dito potten en meer 3,25 gulden
Een kleerhek, stijfkom en meer 2,20 gulden
Twee tinnen schotels, pot en meer 3,00 gulden
Een kast met aardenwerk 5,40 gulden
Twee potten met vet 4,95 gulden

In het zomerhuis.

Twee tafels en zeven stoelen 5,25 gulden
Een kastje en eenige boeken 3,50 gulden
Trommeltjes en meer 1,35 gulden
Een spiegel en schilderijen 1,50 gulden
Een klokje 2,50 gulden
Een vuurwagen, drie koperen ketels en meer 5,25 gulden
Een koperen doofpot 4,75 gulden
Eenig varkensvleesch 6,00 gulden
Eenige kooien met een tortelduif en twee kanaries en een bank 2,20 gulden
Een vleeschkuip, stamptonnen en twee tobben 4,00 gulden
Een varken 40,00 gulden
(totaal 512,85 gulden)

Gemaakt goud en zilver en kostbaarheden.

Een zilveren tabaksdoos met pijpenwroeter, wegende 165 wigjes 13,50 gulden
Een dito hoofdijzer (=onderdeel van klederdracht), wegende 88 wigjes 7,20 gulden
Een dito knipje, wegende 34 wigjes 2,75 gulden
Een dito bonbondoos, wegende 22 wigjes 1,75 gulden
Een dito bril, wegende 16 wigjes 1,30 gulden
Een dito horlogie met ketting, wegende 100 wigjes 8,00 gulden
Twee dito bellen 0,30 gulden
Twee gouden krullen, wegende 14 wigjes 16,10 gulden
Twee dito bellen met wart, wegende 4 wigjes 4,60 gulden
Twee dito bellen zonder steenen, wegende zeven wigjes en 8 korrels 9,00 gulden
Een dito boot met stukken en ketting, wegende zeven wigjes 14,00 gulden
(totaal 89,60 gulden)

Tuingereedschappen.

De broeiramen, matten, kruiwagens en verder tuingereedschappen 400 gulden

(Bij een boedelbeschrijving werkte men voor het beschrijven van de eigendommen in en om de woning, ruimte voor ruimte af. De boedelbeschrijver ging in de deuropening staan en beschreef kamer voor kamer de inboedel).