inhoud Resultaten van recente onderzoeken, laatste update 5 mei 2018

Vroege gegevens uit de Schepenbank van Arcen betreffende het gezin van Pauwel Ingen Ram, door Ruud Vernooy, archivist

deel 1

deel 2 (concept Jan Eijgenraam)

Doorbraak in het onderzoek naar afkomst van Carel Bartholomeus Eijgenraam.

Onderzoek van Stans Stolte- Eijgenraam.

Na vele jaren van onderzoek naar de afkomst van Carel Bartholomeus Eijgenraam, de stamvader van de zg Katholieke tak van de familie Eijgenraam zijn grote vorderingen gemaakt.

De feiten zoals we die tot nu toe kennen zijn oa afkomstig uit de Burgelijke Stand van Den Haag:

In het jaar achtien honderd veertien den zesde augustus des morgens ter elf uuren .Akte van geboorte van Carel Bartholomeus Eijgenraam, geboren den vierden augustus 1814 des namiddags half twee uren. Onechte zoon van Catharina Eijgenraam, oud twee en dertig jaren, naaister,wonende alhier.

�t Kind is bevonden van het mannelijk geslacht, ingevolge de verklaring van Hendrik van Lanschot, oud 39 jaren, spekslager en van Johannes deRijke, oud 38 jaren, wielenmaker en (onduidelijk: volgens ) de verklaring van Jacoba van der Laan, oud 45 jarem, huisvrouw van Petrus Laurentius, vroedvrouw, allen wonende alhier. De welken, na gedane voorlezing hebben ondertekend: J. van der Laan, J. (onduidelijk Reijk), H. van Lanschot. Bevestigd door ons Mr. Adriaan Bachman, lid van het Provisioneel (Provinciaal?) Bestuur.

Ook bij de huwelijksvoltrekking van Carel Bartholomeus en Antoinetta, Sophia van Zeeland was Catharina persoonlijk aanwezig, dit wordt vermeld in de tekst van de akte nl; wonende alhier, alhier tegenwoordig en consenterende. Ook ondertekend Catharina als : C.IJgevam.

Daarnaast is uit eerder onderzoek gebleken dat Carel Bartholomeus is opgegroeid in het gezin van Johannes Pluijmaker en Catharina Halverhout, Catharina Eijgenraam is in de archieven verder niet aangetroffen.

Uit de recent gevonden akten blijkt dat Catharina Halverhout de biologische moeder is van Carel Bartholomeus, zij heeft door middel van een Notariele Akte (17-10-1848, notaris Bervoets), vrij kort voor haar overlijden op 11 juni 1849, een verklaring afgelegd , waarin zij aangeeft dat zij bij de geboorteaangifte de naam Catharina Eijgenraam heeft gebruikt, �Om redenen aan de comparante niet meer bekend � met als direct gevolg dat Carel Bartholomeus in de Burgelijke Stand is ingeschreven onder de familienaam Eijgenraam. In de akte erkent Catharina Halverhout Carel Bartholomeus voor haar natuurlijke zoon, en voor hetzelfde kind waarvan zij op de vierde augustus 1814 is bevallen.

Acte van Erkenning

Den zeventienden October achttien honderd acht en veertig is voor Johannes Bervoets, Notaris in 's Gravenhage, Provincie Zuid-Holland residerende, in tegenwoordigheid van de natenoemenene getuigen gecompareerd:

Mejufvrouw Catrina Halverhout, weduwe van den Heer Johannes Pluij-makers, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage op het Zieke, aan mij Notaris bekend. Dewelke verklaarde dat zij te 's Gravenhage op den vierden Augustus van het jaar achttien honderd veertien bevallen is van eenen onechten zoon, en dat die alstoen bij den Burgelijken stand dezer stad, om redenen aan de comparante niet meer bekend, is aangegeven geworden onder de namen van Carel Bartholomeus als onechte zoon van Catharina Eijgenraam, terwijl dezelve eigenlijk den geslachtsnaam van de Jufvrouw comparante, en mitsdien dien van Halverhout had moeten dragen, doch dat zij Jufvrouw comparante denzelven Carel Bartholomeus Eijgenraam, ofschoon

[volgende bladzijde]

haren geslachtsnaam van Halverhout niet voerende, bij deze tegenwoordige acte erkent voor haren natuurlijken zoon en voor hetzelfde kind, waarvan zij op den vorengemelden vierden Augustus achttien honderd veertien is bevallen.

Waarvan acte. Gepasseerd ten kantore van mij Notaris voormeld, in tegenwoordigheid van de Heeren Quirin Marin Hoogeveen, en Eduard Campbell, beide Candidaat Notaris, aan mij Notaris bekend, woonachtig te 's Gravenhage, eerstgemelde wijk F nummer 54, laatstgemelde, wijk E nummer 290, en als getuigen hiertoe verzocht. En heeft de Jufvrouw comparante benevens de gemelde getuigen en mij Notaris, na gedane voorlezing, deze minute, welke in bewaring van mij Notaris gebleven is, behoorlijk geteekend.

/geteekend/ wed: Pluijmakers geb. Halverhout Q.M.Hoogeveen E. Campbell J.Bervoets Notaris.

f 1.105/. No 231. Geregistreerd zon

[volgende pagina]

der renvooi te �s Gravenhage den twintigsten October 1800 acht en veertig, in deel 69, folio 38 recto vak 8. Ontvangen voor regt en 38 opcenten, Een gulden tien en een halve cent.

De ontvanger. /geteekend/ Jacobze.
Uitgegeven voor Afschrift.
J.Bervoets. Notaris

[stempel: J.BERVOETS. NOTARIS TE 'S GRAVENHAGE met wapen JE MAINTIENDRAI]

Orgineel deel 1, Orgineel deel 2Memorie van successie

Dagregister Dl 15 fo 103 No 1128 den 12 September 1849
Regs Sh Dl s No 1225. F6 Dl 1 fo 72 ver...

Memorie van aangeving
voor de belasting op het regt
van successie wegens de boedel en nalatenschap van wijlen
Catrina Halverhout, in leven
weduwe van Johannes Pluijmakers.

De ondergeteekenden: Johanna Cornelia Pluijmakers, huisvrouw van - en bij deze geadsisteerd en geautoriseerd door Isaac de Jeer, letterzetter; Willem Hendrik Pluijmakers, zonder beroep ; Dina Pluijmakers, meerderjarig, ongehuwd en zonder beroep, wonende allen te 's Gravenhage ;en; Carel Bartholomeus Eijgenraam, vischhandelaar wonende te Dordrecht, domicilium kiezende ten kantore van den Notaris J. Bervoets te 's Gravenhage, wijk E no 333. Verklaren: Dat op den 10 Jumij 1849 te Dordrecht ab intestato [(erfgenaam) bij gebrek aan testament] overleden is bovengenoemde Catrina Halverhout, in leven weduwe van Johannes Pluijmakers, gedomicilieerd geweest te 's Gravenhage, wijk U no 164, tot hare erfgenamen nalatende hare drie in voorschreven huwelijk verwekte kinderen zijnde de ondergetekenden Johanna Cornelia -, Willem Hendrik -, en Dina Pluijmakers, alsmede haar natuurlijk, doch bij acte op den 17 October 1848 te overstaan van den Notaris J.Bervoets en getuigen te 's Gravenhage gepasseerd, behoorlijk geregistreerd, wettiglijk erkend voorkind, de laatst ondergeteekende [in de marge: Regs 50 No 677.] Carel Bartholomeus Eijgenraam. Dat het onroerend goed tot deze nalatenschap behoorende, bestaat in: Vijf zestiende [5/16] gedeelten in een blok van negen huizen, stal en erven, staande en

[volgende bladzijde]

gelegen aan de Westzijde van het Delftsche Veer te 's Gravenhage, wijk N nos 251, tot en met 259. En zeven vier en twintigste [7/24] gedeelten in een huis en erve, staande en gelegen in de Korte Pooten te 's Gravenhage wijk Kno 191, verponding no 160. En eindelijk dat door dit overlijden geen fide� commis [fideicommissum: testamentaire beschikking, waarbij men een vertrouwd persoon die voor de wet als erfgenaam optreedt, opdraagt een zeker legaat uit te keren aan iemand die wettelijk niet als erfgenaam kan worden aangewezen; de erfgenaam heeft vruchtgebruik, d.w.z. hij mag de vruchten, inkomsten behouden, maar moet het eigendom in stand houden en zo nodig aan de eigenaar teruggeven] is gedevolveerd [afgekomen, afgewenteld, afgerold], vruchtgebruik vervallen of overgegaan. 's Gravenhage en Dordrecht den 12 September 1849.

[was getekend]

JdeJeer
J C Dejeer
G[?] Pluimakers
W H Pluymakers
D Pluimakers
C.B.Eijgenraam

Orgineel deel 1, Orgineel deel 2

Ook de gang van zaken bij de stichting van de vischhandel C.B.Eijgenraam is duidelijk geworden; Op 15 october 1842 is in Den Haag de firma "Eijgenraam en Co" opgericht met als firmanten, de heren Adrianus Cornelis Legel en Carel Bartholomeus Eijgenraam. De vestigingsplaats: Dordrecht. "Eijgenraam en Co" zet in Dordrecht de van ouds bekende "Haring en Zoutevischpakkerij" van Johannes Legel, in de Voorstraat voort. De firma wordt reeds een jaar later, nl op 22 november 1843 met onderling genoegen ontbonden en vanaf die datum is Vischhandel C.B Eijgenraam realiteit. Adrianus Cornelis Legel is de zoon van voornoemde Johannes Legel, hij is ook vischhandelaar, met zijn zaak gevestigd aan het Hofspui 5 te Den Haag (De poort van Legel), het is heel goed mogelijk, dat C.B Eijgenraam in dit bedrijf in zijn eigen woonplaats het vak heeft geleerd. Bediende is het beroep van CB in die periode, zoals vermeld in zijn huwelijksakte. Dit vermoeden hebben we nog niet kunnen onderbouwen.

Meer informatie over Carel Bartholomeus Eijgenraam en Catharina Halverhout zie:

http://www.eijgenraam.net/custom/eijgenraamcarelbartholomeus.html

Het onderzoek zal zich de komende tijd uiteraard gaan richten op het vinden van de vader van Carel Bartholomeus, al zal dit zeker niet eenvoudig zijn doordat Catharina Halverhout dit geheim zelfs bij het opstellen van de erkenningsakte voor zich houdt.

Wel is inmiddels door het uitvoeren van een DNA verwantschapsonderzoek duidelijk geworden dat CB,s vader wel degelijk een lid van de Eijgenraam familie was.

DNA verwantschapsonderzoek

In 2010 is een DNA verwantschapstest uitgevoerd, om de vraag te beantwoorden of de nakomelingen van Carel Bartholomeus Eijgenraam, de onechte zoon van Catharina Halverhout, inderdaad verwant zijn aan de overige Eijgenramen. Het onderzoek betreft een vergelijking van de Y chromosoom profielen van de betreffende deelnemers. Een nazaat van C.B. Eijgenraam, en een lid van de familie Eijgenraam met wortels in zowel de Delftse- als de Vlaardingse Eijgenraam families hebben het onderzoek ondergaan;

In het rapport staan van de deelnemers de Y-chromsoomprofielen naast elkaar afgedrukt

Het Y-profiel gaat in beginsel ongewijzigd door van vader op zoon. In een enkele generatie zal deze muteren, de kans daarop is per generatie ongeveer 3,31%. Bij een mutatie veranderd het Y-profiel ietsjes waardoor een kleine afwijking ontstaat. Als er sprake is van een mutatie dan is dat in vele gevallen ook waarneembaar.

In case 5719 komen de Y-profielen van de geteste deelnemers volledig overeen, op uitzondering van ��n enkele mutatie na. De mutatie is waarneembaar

Strikt genomen kan dit twee dingen betekenen: "1)" er is geen relatie tussen de twee deelnemers. De Y-profielen matchen 'toevallig' met elkaar. Dit is niet erg waarschijnlijk aangezien het hier een redelijk uniek Y-profiel betreft dat niet erg vaak voorkomt. De kans dat een willekeurig ander persoon een profiel heeft dat ook matched is ongeveer 0,23%. "2)" er is wel een relatie tussen de deelnemers maar er heeft een enkele mutatie opgetreden. Dit lijkt de meest voor de hand liggende en waarschijnlijke situatie, zeker ook omdat de mutatie waarneembaar is.

Ir. H.J.C. Willems, Consanguinitas DNA Verwantschapsanalyse

De kans dat een willekeurige buitenstaander een vergelijkbaar profiel heeft is dus minder dan een kwart procent , en inderdaad zeer onwaarschijnlijk. Daarmee komt vrijwel vast te staan dat beide takken van het geslacht Eijgenraam een gezamelijke voorvader hebben, die gezocht zal kunnen worden in de periode tussen het jaar 1800 en 1600, waarschijnlijk nog voor het jaar 1700. Deze vaststelling zal ongetwijfeld ook een grote stimulans zijn om de zoektocht naar de biologische vader van C.B. Eijgenraam met grote inzet te vervolgen

Download uitslag DNA onderzoek

Bovenstaand, nog altijd bestaande graf van Catrina Glasburg en haar man Carel Lodewijk Overvelt op Oud Eik en Duinen staat 160 jaar na het overlijden van Carthrina Halverhout nog steeds op haar naam geregistreerd

Het hierbovenstaand, vandaag nog steeds bestaande graf van het nichtje van Catharina Halverhout, Catrina Glasburg en haar man Carel Lodewijk van Overvelt, op begraafplaats "Oud Eik en Duinen" te Den Haag heeft 160 jaar na haar overlijden nog altijd Catharina Halverhout als rechthebbende. ( Kd 73)

Russische connectie

Orginele akte "Ruslandreis"

Transcriptie door: Ruud Vernooij, Archivist, Medewerker Digitaliseringsstraat Haags Gemeentearchief.

Haags Gemeentearchief.
BNR. 0372, notarieel archief, 1597-1842. Inv.nr. 397, fol. 103-104.
Akte 24 oktober 1655

Op huijden den xxiiii Octobris A[nno] 1655 compareerden voor mij Corn[elis] van Delvendiep, notaris publicq bij den Hove van Hollant, geadmitteert, in s�Gravenhage residerende, ende den getugen onder genomineert d�heer Abraham van Asperen, als speciale procuratie hebbende vande heeren Pieter Marselius en[de] Tieleman Lusakena Beijde wonende in Moscovien. Sijnde voorn[oemde] procuratie gepasseert onder de handt van[de] voorn[oemde] heeren. In date de[n] xxvii julij 1655. Ons notaris en[de] getugen originelicken verthoont ende voorgelesen ter eenre, ende d�eersame Pieter Pouwels[sen] Ingeraem m[eester] harnasmaecker, wonende alhier in S�gravenhage, voors[eit] ter andere sijde, verclaerende sij comparanten met malcanderen geaccordeert en[de] aengegaen te hebben seecker contract als volcht: te weten dat hij Pieter Pouwels[sen] Ingeraem met de gemelte Heeren ofte desselfs volmachtigde in dienste sal vertrecken naer Moscovien omme den tijdt van vier achtereenvolgende jaren bij welcken hij hem mitsdesen aen[de] voorn[oemde] heeren Pieter Marselius en[de] Tieleman Lusakena vast verbindt en[de] van[de] selven oock aenge- nomen wert op des aennemers iserwercken te Povodijsen in Ruslant te arbeijden en[de] carubine, wapenen voor en[de] achter met een poth en[de] voorschoot vrij, en[de] achter light te maecken�� ingaende den voors[egde] termijn van vier jaren, so datelick als hij Pieter Pouwels[sen] Ingeraem op de voors[egde] iserwercken sal sijn gearriveert, alwaer oock mede sijn vrou en[de] kinderen. Wanneer sij sullen werden van[de] voorn[noemde] Ingeraem aldaer ontboden t�haren heeren aennemers costen gevoert en[de] gebracht werden. Alles vrij so vrij van montcost als reijscosten en[de] sonder dat ijets diesweghen op desselfs naergenoempt arbeijtsloon sal mogen gecort werden. Des sal hij Pieter Pauwels[sen] Ingeraem sijn voors[eide] handt- werck trouwelijck exerceren moeten en[de] de voors[eide] wapenen heel goet moeten maecken en[de] lever- baer op de proeff neffens andere goede meesters. Ende voor hij ijder harnas met de poth gemeten voor arbeijtsloon tweendartich stuvers hollants gelt ofte de waerde van dien en[de] dat vrij

sonder eenige afftreck zulcx dat de matri- alen als iser, kolen, beslach, en[de] wes meer daer- toe vereijscht tot laste van[de] heeren aennemers voorn[oemp]t bestelt sal werden. Ende hierenboven noch vrije huijsvestingh met sijn voors[eide] vrouw en[de] kinderen. Item vijff tonne goede rogge jaerlicx en[de] een weijde daerbij voor drie koeijen, met een koeij in eijgendom en[de] oock bevrijth van alle schattingen en[de] oplagen. Oock sal de oncosten van het vervoeren sijner kist uijt Den Hage tot laste van[de] voors[eide]heeren aennemers moeten comen, welck voors[eide] arbeitsloon bij hem Pieter Pouwels[sen] Ingeraem te verdienen alle maenden sal affge- reeckent en[de] t�sijnen welgevalle betaelt werden vrij alsvooren. Ende soo de voors[eit] Pieter Pouwels[sen] Ingeraem gheen meer lust en hadde, naer t�verloop van[de] voors[eide] vier jaeren omme op de voors[eide] wercken, off in het lant te blijven, sal hij alsdan wederom vrij en[de] vranck met sijn voors[eide] vrou en[de] kinderen tot costen en[de] lasten van[de] gemelte heeren, so van vracht als teercosten tot der stadt Amstelredam gevoert ende weder gebracht werden. Des sal hij in dat geval gehouden sijn het selve sijn voors[eide] heeren ende meesters off der selver volmachtichden bekent te maecken en[de] een halff jaer te vooren aen te seggen. Ende so sij luijden niet werder accorderen sal hij een vrij man sijn om in een andere dienst te mogen treden gelijck hij Pieter Pouwels[sen] Ingeraem in de voor verhaelde tijdt niet vermogen sal voor ijemant anders als voor de voors[eide] heeren, sijne meesters te wercken. Ende oft mochte gebeuren dat de voors[eide] heeren aennemers oft der selver volmachtichden hem Pieter Pouwels[sen] Ingeraem voor een tijdt gheen materialen en quame te bestellen, en[de] hij oversulcx niet en coste arbeijden sullen alsdan in sodanigen cas de voors[eide] heeren aennemers gehouden sijn voor het voors[eide] versuijm aen hem Pieter Pouwels[sen] Ingeraem te betalen ses Carolus guldens te xl grooten t�stuck, Hollants gelt, ofte de waerde van dien alsvooren voor ijder weeck, ende sal hij Ingeraem alsdan oock niet gehouden sijn het arbeijtsloon van sijn knechts te betalen dien hij so veele sal mogen nemen als hij van node sal hebben, mits betaelende aen ijder van[de] selve ses stuvers daechs op sodanige knechts eijgen teercosten, ende oft gebeurden (des godt verhoede), dat hij Pieter Pouwels[sen] Ingeraem binnen en[de] voort expireren der voors[eide] vier jaeren quame te sterven, sal desen contracte te niet sijn. Ende t�gunt op sijn overlijden te goedt sal sijn van arbeijtsloon sat aen sijn vrou gegeven bij aldien sij daer is, ofte anders overgesonden werden. Ende daer sijnde sal alsdan weder met kindt oft kinderen vrij uijt t�lant tot Amstelredam gevaert werden. Ende sal hij Pieter Pouwels[sen] Ingeraem gehouden sijn hem in alles geschictelick te dragen sulcx als een persoon met eeren toestaat. Wijders is bedongen dat alsulcke driehondert guldens als de voorseide Pieter Pouwels(sen) Ingeraem bij dezen bekent van[de] voors(eide) heere Abraham van Asperen, als volmachtichde hiervooren gemelt ontfangen te hebben wederomme aen te verschijnen arbeijtsloon sal werden gecort ende sullen de voors(seide) heeren des volmachtigde in hen keure hebben omme alle maenden te corten xxv gulden, ofte in de voors(eide) tijdt van vier jaeren de selve somme van drie- hondert guldens te corten. Is mede expresselick geconditioneert dat de voor[seide] Pieter Pouwels(sen) Ingeraem op aenstaende donderdag, sijnde de 28e Octobris deser lopende maent tot Amstelredam sal moeten wesen, �t sij met sijn vrou ofte kinderen t�sijnder keure als hier vooren geexpressert staet om alsdan datelick scheep te gaen ende naer Riga gevoert te werden ende vandaer naer de voors[eide] iserwercken ofte bij gebreck ende manquement van het selvige sal hij gehouden sijn de schade te vergoeden bij de voors[eide] heeren aennemers daerdoor te ontstaen. Ende eijntelick is mede wel expresselick geconditioneert dat alle het handt ofte iserwerck raeckende ofte gebruijckt werdende tot �t ambacht van �t harnas- maecken dat hij Pieter Pouwels(sen) van hiet mede soude mogen nemen om in Ruslant ofte elders anders te arbeijden ende naer de expiratis

van de voorn[oemde] vier jaeren daermede sochte te vertrecken ofte aen ijmant te vercopen sal �t selve vermogen te doen �t sijnen keure, maer aldaer te behouve (van de heeren aennemers) latende. Sullen d�selve weder gehouden sijn tot taxatie ofte prisatie van sodanige meesters (des verstaende) de waerde van dien promtelick aende voorn[oemde] Ingeraem te betalen met goeden gangbaren gelde alsvooren. Alle welcke voors(eide) poincten ende articulen parthijen malcanderen ende aen wedersijden als luijden met eeren beloven promt ende geheel naer te commen ende te achtervolgen ende elck anderen cost ende schadeloos te houden. Ingevalle een van parthijen in eenig gebreck van desen quamen te blijven daertoe ende tot naercomingen van alle �t gunt voors[eit] staet. Verbindende haerluijden respective persoonen ende goederen roerende ende onroerende present ende toecomende d�selve submitterende de reale executie executie van allen heeren hoven, rechten ende rechteren �t sij van Hollant oft in der Moscovien oft oock andere plaetsen egheene uijtgesondert renunchierende alle exceptien desen eenichsints contrariende. Alles ter goeder trouiwen ende sonder arch ofte list. Aldus gepasseert in s�Gravenhage ten dage ende jaren voors[eit]. Ter presentie van meester Claes Coret den ouden ende Sjaque Valette, beijde borgers alhier als getugen waerdich van gelove, nevens mij notaris hiertoe gerequireert.

A. van Asperen
Pieter Pouwelss. selfs gestelde merck
Nicola Corre
Quod affirmo: Jaque Valette
C. van Delvendiep: nots. publ.
1655, 10/24


Schepenzegel van Arcen
Schepenzegel van Arcen

Gegevens DTB, archief Venlo

Een overzicht van de Ingenramen voor zover ze in het DTB register in Arcen voorkomen,( vanaf 1612), het is een vrij klein aantal. personen over een relatief korte periode.

Dopen Arcen:

 1. 12-01-1623, Balthazar, zoon van Henderick in gen Raem en Enken zijn vrouw
 2. 12-10-1625, Jenneken, zoon van Henderick ingen Raem en Enken zijn vrouw
 3. 10-01-1674, Godefrius, zoon van Henricus in gen Raem en Margaritha zijn vrouw

Huwelijken Arcen,

 1. 12-01-1614, Jacob Pauwels ingen Rams sohn en Mercken Gaert op gen Laeks dochter van Felden (nu: Velden)
 2. 23-11-1628, Henderick Pouwels ingen Rams sohn en Treinen Lienert int Panhuijs dochter
 3. 27-05-1633, Herman Bijnens sohn van Askendorp op der statt Meppen, soldat onder den......hopman Alting des regiments Ehrent.....uter, en Henrysken Henderick ingen Rams dochter
 4. 23-04-1636, Jan Stephan Pollinghs sohn van Thienen en Geertgen Paulus ingen Rams dochter
 5. 28-04-1671, Henricus inge Raem ex Capellen en Margaretha Sibers.

Begrafenissen Arcen,

 1. 1629, Jenneken ingen Raem
 2. 12-1632, Pouwels ingen Raem
 3. tussen 1633 en 1638, Henrick ingen Raem

Een voorzichtige conclusie kan zijn, dat naast het gezin van Pouwels Ingenraem (onze stamvader), een broer Henderick Ingen raem met dochters Henrysken en Jenneken en zoon Balthazar te Arcen woonde,.en tevens dat de Ingen raemen nog niet zo lang in Arcen waren gevestigd. Mogelijk zijn ze kort daarvoor van elders gekomen, de term ex Capellen bij het huwelijk van Henricus inge Raem (1671) doelt waarschijnlijk op Kapelle bij Antwerpen. In Antwerpen treffen we rond 1570 diverse Ingenramen aan; zoals Godelieve Ingenraem (huwelijk in 1576), zij is in latere akten vermeld als � Godelieve de la Rame� en Franchois Ingenraem, huurder van een straatkelder � Marienborch�, Kaasstraat 2,

Historische kaart van Arcen
Historische kaart van Arcen

Een artikel in Vlaamse Stam 1971 blz 597:

Een Antwerps poorter die een vrouw huwde van buiten de stad moest, volgens het gewoonterecht, aan de stedelijke overheid vooraf de toestemming vragen om zijn bruid in haar woonplaats (waar naar kerkelijk voorschrift het huwelijk ingezegend werd) te mogen beslapen. Werd het huwelijk voltrokken zonder �consent �, dan verbeurde hij zijn poorterschap met al de voorrechten die eraan verbonden waren.Deze �consenten� werden tijdens de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw in de poortersboeken geregistreerd, tussen de optekeningen van nieuwe poorters en buitenpoorters. De akten in de poortersboeken vermelden bijna altijd de woonplaats van de bruid, haar naam bijna nooit

In de hiernavolgende lijst geven we: voornaam en familienaam van de bruidegom, eventueel zijn beroep of functie, woonplaats van de bruid, datum van de akte en- bronverwijzing

Over Franchois staat er: (55) Franchois INGENRAEM, Brussel, 12-IV-1561, V. 148, f. 145 v�.

We zouden hieruit mogen concluderen, dat Franchois in Brussel is getrouwd, ergens rond 1561. (Ronald Blancke).


Onderzoek van Frans van Rooijen en Leon Eijgenraam.


1.1 Pouwels Ingenraem, woont te Arcen (L) , overl. Arcen. in dec. 1632

in gen

In de streektaal van zuidoost Nederland en het aangrenzende deel van Duitsland kan de voorzetsel-lidwoordcombinatie 'in de(n)' in woonplaatsbepalingen 'in gen' worden.

� Zulke veldnamen (met voorzetselbepaling) schijnen bijzonder talrijk te zijn in Zuid-Limburg (o.a. Aan de Kerk, te Geulle). Dergelijke voorzetselbepalingen zijn aldaar ook zeer gewoon, als het znw. het land zelf aanduidt, bv. Op den Drees. Het is bekend dat het bepaalde lidwoord aldaar na voorzetsel en voor plaats- en zaaknamen vaak optreedt in de vorm gen. Zo ook in veldnamen, bv. In gen Dal [Sch�nfeld-1980, p 126].

� Bezeichnend f�r das Land zwischen Rhein und Maas (Limburg, z.T. Gelderland - Aachen, J�lich, Niederrhein) sind die Namen mit vorgesetztem Ingen- (= in dem) und Angen- (= an dem) wie Ingenbroich, Ingenohl, Ingendael, Ingenhaag, Ingebos, Ingenkamp, Ingarden, Ingenhove, Angenendt, Aengenwal [Bach-1952, I-1, p 487].... [A. Weijnen, 'Een stap naar de oostgrens van de zuidoostelijke dialecten', in: Feestbundel D.P. Blok, Hilversum 1990, p 371].

Ingram zu Liptingen (Stokach), 1240 [Brechenmacher-1957].
� Jehan Inghelram, Mechelen 1378; Simon Igelraem, Marck 14e eeuw [WFB]. Deze namen zijn volgens het Meertens instituut verwant aan Inghirami( Italie),Ingraham( Brits) Ingenraam, Engenraam en Eijgenraam . link


Kinderen:

2.1 Jacob Pouwels ingen Ramsz
hij tr Arcen 12 jan 1614, Mercken....in gen Laeksdr

2.2 Maria Pouwelsz
zij tr 1e Den Haag (als Maria Pouwels, jd van Venlo) 19 juni 1618 Bastiaan Sommeester (Zaummeister,Soumester,Zaumeister) jm .van Salszburg, harnasmaker;
zij tr 2e (otr Den Haag 23 aug) 1637 als wed van Bastiaen Summeester 1637 Matheus Arentsz van der Roer, jm van het land van Gulich, pistoolmaker.

Uit dit huwelijk:

A; Barbara Bastiaans Sommeester overl, na 11 nov 1654,
zij tr 1e Andries Scheenvoet (Schijnvoet);
zij tr 2e (otr Den Haag 13 juni,zij wed van Andries Schijnvoet) 1655 Jurrien Lepolt (Lepol) wedr;
zij tr 3e (otr Den Haag 13 maart, zij wed van Jurriaen Lepol) 1667 Jacobus Slingelandt, jm

Fragment uit testament van Barbara Bastiaans Sommeester

11 november 1654 (HGA,ONA f314r-316v)
Voor notaris Dirck Annocque comp. Barbara Bastiaans Sommeester, tegenwoordig weduwe van wijlen Andries Scheenvoet, in zijn leven ..ijlmaker, wonend in Den Haag en testeert, herroepende alle voorgaande beschikkingen. Alle goederen, roerend en onroerend, laat ze na aan haar zoontje, Simon Scheenvoet oud omtrent 1 jaar. Mocht dit zoontje onmondig komen te overlijden, zonder testament,dan vermaakt ze aan haar neef Jacob Hendriksz Aengenwal, te Delft de som van 50 Car.gld van 20 st, daarboven nog bed, 2 dekens, 2 paar lakens met een peluw, 2 oorkussens met 2 paar fl...tgens.

� Aan Maria Hendriks Aengenwal,de som van 50 Car gld, een bed,2 dekens,2 paar lakens met een peluw, 2 oorkussens met 2 paar fl....
� Aan haar nicht Jenneken Hendriks Aengenwal, die tegenwoordig in Duitsland woont, vermaakt ze mocht ze in Den Haag komen, 50 Car gld, 1 bed, 2 dekens, 2 paar lakens, een peluw en 2 oorkussens met 2 paar fluwijnen(?).
� Aan haar beide ooms Pieter Pouwels Ingenraem 10 Car gld. elk.
� Aan ds Glaseris(?) 100 geld guldens.
� Aan haar compeer Dirck Hendriksz van Huijsse, mr schrijnwerker alhier, 50 geld.gulden en diens kinderen eveneens 50 guldens en daarboven aan zijn dochter Anna Dirks van Huijsen, waar zij de peeter is, haar beste rok
� Aan de Lutherse kerk 300 Gewlr. Guldens
� De armen van de Grote kerk 200 guldens
� Aan haar gevaertgen Dorothe Andriess haar kaffe mantel met mouwen.
� Mochten haar man's familieleden in Den Haag komen, dan krijgen ze samen 100 gelr gulden.
� Aan haar broers vrouw Margriet Hendriks van Langenberck al haar verder na te laten klederen.
� Het overige vermaakt ze aan haar broeder Christoffel Sommeester, wonend alhier.

Getuigen: Jan Jans van Zittert, mr slootmaker, Maerten Abrahams van der Wal, groenman en Dirk Hendriks van Huijsse


B; Christoffel Zumreijster
hij tr Margaretha Hendricx van Langenbergh,
zij hertr (otr Den Haag 27 november) 1667 Lambert Faessen van der Kisten

Uit dit huwelijk:

aa. Bastian Soenmester, ged Den Haag(Gr K) 17 juli 1644 (get. Pieter Pauwlsen en Annetgen Hendricx)
bb. Hendrina Sommester, ged Den Haag (Gr K) 7 okt 1645, (get Pieter Pauwelsen en Barber Dule)
cc. NN.Sommester, ged Den Haag (Klooster K) 14 april 1648 (get.Bastiaan, Mathijs Arentsz, Anneken Jans en Lijsbeth Hendriksdr
dd. Jacob Zumreyster, ged Den Haag (Gr K) 8 aug 1649
ee. Maria Sommerster. ged Den Haag (Gr K) 7 juli1654 (get Steven en Maria Cornelis)


2.3 Pieter Pouwels, harnasmaker,overl Delft begr Nieuwe kerk 8 dec 1668.
hij tr 1e als jm van Venlo, Aeltgen Hendriksdr
hij tr 2e Den Haag ( GrK) 9 nov 1636 Barara Gillisdr du Laij

Kind eerste huwelijk:

A, PouwelsPietersz, geb voor nov. 1636, verm 1634, overl na 18 okt.1652

Kinderen tweede huwelijk:

B, Gillis Pietersz Eijgenraem, tr Annetjev/d Bruijl

C, Janneken.

D, Matthijs

Fragment uit testament van Pieter Pouwels

18 okt.1652 (HGA,Ona..487r-488r)
Pieter Pouwelsz Ingenraem,,harnasmaker, ziek te bed liggend, testeert.
Zijn vrouw Barbara Gillisdr Dilee, zal blijven in de gehele boedel, tevens benoemd hij haar tot enig erfgenaam, mits zij de kinderen zal opvoeden, kleden, ambacht laten leren etc, Wanneer de kinderen mondig worden of trouwen krijgen ze elk 6 Car gld uitgereikt.

Zijn voorzoon Pouwel Pietersz, bij Aeltgen Hendriksdr krijgt eveneens 6 Car gld. Zijn moederlijk bewijs is ter weeskamer gedaan(!) Hij sluit de weeskamer uit. Ter presentie van eer.s Matheus van Uijttenbroeck wonend te Amsterdam en.., te Den Haag, Pieter Pouwels tekent met een merk, zo ook Adriaen Theunisz.


2.4 Pieter Pouwels, mr harnasmaker, overl Den Haag 13 dec 1678.
hij tr Den Haag (GrK) 12 okt 1631 Anneken Hendriks van Leeuwen, dr van Hendrik van Leeuwen (harnasmaker)

Kinderen:

A, Paulus, 1634

B, Jan

C, Jacobus, 1639

D, Hendrikje, 1640

E, Pietertje, 1643

F, Catharina, 1646

G, Mattheus, 1646 (zie parenteel Pouwel Eijgenraem)

H, Pieter, 1650

I, Jannetje, 1654


2.5 Hendrik Pouwelsz Ingenramsz, overl, Arcen 1633.
hij tr Arcen 23 nov 1628, Treijn Lienert in Panhuijsdr, (get Hendrick an den Wall, JanKrausters? en Michiel in,t Panhuijs)Fragmenten uit het jaarboek 1909 van de Geschiedkundige vereniging ��Die Haghe��